Haberler

 
 

                                                Bölüm A: ?steklilere Talimatlar

Kalk?nma Ajanslar? Taraf?ndan Mali Destek Sa?lanan Projeler Kapsam?ndaki ?haleler için

?STEKL?LERE TAL?MATLAR

?haleye kat?lacak olan isteklilerin a?a??da belirtilen nitelikleri haiz olmalar? ve tekliflerini a?a??da say?lan talimatlara uygun olarak haz?rlayarak sunmalar? zorunludur. Kalk?nma Ajans? ile imzalam?? oldu?u sözle?me kapsam?nda mali destek yararlan?c?s?, proje faaliyetlerinde belirtti?i al?mlarda Sözle?me Makam? olarak adland?r?lacakt?r. Sözle?me Makam?, a?a??da belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel sat?n alma kurallar?na uygun olarak sonuçland?r?lmas?n? sa?layacakt?r. Kalk?nma Ajans?; ihalenin ?aibeli oldu?u ve temel sat?n alma kurallar?n?n ihlal edildi?i kanaatine var?rsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamas?ndan ve do?abilecek maliyetlerden Kalk?nma Ajans? hiçbir ?ekilde sorumlu tutulamaz.

 

Madde 1- Sözle?me Makam?na ili?kin bilgiler

Sözle?me Makam?n?n;

a)  Ad?/Ünvan? : ER KAGIT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI     

               b)  Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:10 Nilüfer / BURSA

c)  Telefon numaras?: 0224 257 42 00

d)  Faks numaras?: 0224 257 30 99

              e)  Elektronik posta adresi: info@erkagit.com

f)  ?lgili personelinin ad?-soyad?/unvan?: Cengiz Ulus

 

?stekliler, ihaleye ili?kin bilgileri yukar?daki adres ve numaralardan, Sözle?me Makam?n?n görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

 

Madde 2- ?hale konusu i?e ili?kin bilgiler

?hale konusu i?in;

a)       Projeninin Ad?: Geri Dönü?üm ile At?ktan Katma De?erli Ürün Üretme ve Tekrar Ekonomiye Kazand?rma Projesi

b)       Sözle?me kodu: TR41/14/ÇD/0004 

c)       Fiziki Miktar? ve türü:

 

 

-          3.3.1 Film (Badanoz)makinas?   (1 adet)

-          3.3.2 Katlama makinas?              (1 adet)

-          3.3.3 Servolu Kesim Makinesi   (1 adet)

-          3.3.4 Perforeli Kesim Makinesi  (1 adet)

 

d)       ??in/Teslimin Gerçekle?tirilece?i yer: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. no:10 Nilüfer/BURSA

e)       Al?ma ait (varsa) di?er bilgiler: Firmaya teslim

 

Madde 3- ?haleye ili?kin bilgiler

?haleye ili?kin bilgiler;

a)       ?hale usulü: Aç?k ?hale Usulü

b)   ?halenin yap?laca?? adres: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. no:10 Nilüfer/BURSA

c)   ?hale tarihi: 14.08.2014

d)   ?hale saati: 14:00

 

Madde 4- ?hale dosyas?n?n görülmesi ve temini

?hale dosyas? Sözle?me Makam?n?n yukar?da belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar?n Sözle?me Makam? taraf?ndan onayl? ihale dosyas?n? 250 TL bedel mukabili sat?n almas? zorunludur.

?stekli ihale dosyas?n? sat?n almakla , ihale dosyas?n? olu?turan belgelerde yer alan ko?ul ve kurallar? kabul etmi? say?l?r.   

 

?hale dosyas?n? olu?turan belgelerin Türkçe yan?nda ba?ka dillerde de haz?rlan?p isteklilere sat?lmas? / sunulmas? halinde, ihale dosyas?n?n anla??lmas?nda, yorumlanmas?nda ve Sözle?me Makam? ile istekliler aras?nda olu?acak anla?mazl?klar?n çözümünde Türkçe metin esas al?nacakt?r.

 

Madde 5- Tekliflerin sunulaca?? yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler a?a??da belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulaca?? yer: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. no:10 Nilüfer/BURSA

b)  Son teklif verme tarihi (?hale tarihi) : 14.08.2014

c)  Son teklif verme saati   :  11:00

 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukar?da belirtilen yere verilebilece?i gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vas?tas?yla da gönderilebilir. ?hale (son teklif verme) saatine kadar Sözle?me Makam?na ula?mayan teklifler de?erlendirmeye al?nmayacakt?r. Postada ya?anan gecikmelerden Sözle?me Makam? sorumlu tutulamaz.

 

Sözle?me Makam?na verilen veya ula?an teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri al?namaz.

 

?hale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlamas? halinde ihale, takip eden ilk i? gününde yukar?da belirtilen saatte ayn? yerde yap?l?r ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çal??ma saatlerinin sonradan de?i?mesi halinde de ihale yukar?da belirtilen saatte yap?l?r. Saat ayarlar?nda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayar? esas al?n?r.

 

Madde 6- ?hale dosyas?n?n kapsam?

?hale dosyas? a?a??daki belgelerden olu?maktad?r:

a)        Bu madde bo? b?rak?lm??t?r.

b)        Teklif Dosyas? (Sözle?me Tasla??, Özel Ko?ullar, Genel Ko?ullar, Teknik ?artname, Teklif Sunma Formlar?, Teklif De?erlendirme Formlar? ve ilgili sat?n almaya mahsus di?er belgeler)

       

Ayr?ca Genel Ko?ullar?n veya bu talimatlar?n ilgili hükümleri gere?ince, Sözle?me Makam?n?n ç?karaca?? zeyilnameler ile isteklilerin yaz?l? talebi üzerine Sözle?me Makam? taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamalar, ihale dosyas?n?n ba?lay?c? bir parças?n? te?kil eder.

 

?steklinin yukar?da belirtilen dokümanlar?n tümünün içeri?ini dikkatli bir ?ekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ili?kin ?artlar? yerine getirememesi halinde ortaya ç?kacak sorumluluk teklif verene ait olacakt?r. ?hale dosyas?nda öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler de?erlendirmeye al?nmaz.

 

Madde 7- ?haleye kat?labilmek için gereken belgeler

?steklilerin ihaleye kat?labilmeleri için a?a??da say?lan belgeleri teklifleri kapsam?nda sunmalar? gerekir:

a) Tebligat için adres beyan? ve ayr?ca irtibat için telefon ve varsa faks numaras? ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuat? gere?i kay?tl? oldu?u Ticaret ve/veya Sanayi Odas? veya Meslek Odas? Belgesi;

1.  Gerçek ki?i olmas? halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundu?u y?lda al?nm?? ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas?na veya ilgili Meslek Odas?na kay?tl? oldu?unu gösterir belge,

2.   Tüzel ki?i olmas? halinde, mevzuat? gere?i tüzel ki?ili?in siciline kay?tl? bulundu?u Ticaret ve/veya Sanayi Odas?ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundu?u y?lda al?nm??, tüzel ki?ili?in sicile kay?tl? oldu?una dair belge,

 

c) Teklif vermeye yetkili oldu?unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek ki?i olmas? halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Tüzel ki?i olmas? halinde, ilgisine göre tüzel ki?ili?in ortaklar?, üyeleri veya kurucular? ile tüzel ki?ili?in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar? tevsik eden belgeler ile tüzel ki?ili?in noter tasdikli imza sirküleri,

   

  d) Bu talimatlar?n ilgili maddesinde say?lan durumlarda olunmad???na ili?kin yaz?l? taahhütname,

  e) ?ekli ve içeri?i bu belgede belirlenen teklif mektubu,

  f) Bu belgede tan?mlanan % 6 geçici teminat,

  g) Vekâleten ihaleye kat?lma halinde, istekli ad?na kat?lan ki?inin ihaleye kat?lmaya ili?kin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

  h) ?steklinin i? ortakl??? olmas? halinde i? ortakl??? beyannamesi ile konsorsiyumlar?n da teklif verebilecekleri öngörülmü? ise, isteklinin konsorsiyum olmas? halinde konsorsiyum beyannamesi,

  i) ?hale dosyas?n?n sat?n al?nd???na dair belge,

  j) Orta?? oldu?u veya hissedar? bulundu?u tüzel ki?iliklere ili?kin beyanname,

  ?steklinin i? ortakl??? olmas? halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak taraf?ndan ayr? ayr? verilmesi zorunludur. ?haleye kat?labileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak taraf?ndan ayr? ayr? verilmesi gerekir.

  k) Sözle?me Makam? taraf?ndan ihalenin niteli?ine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterli?e ili?kin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Mü?avir (SM-MM) onayl? son 3 döneme ait bilanço,

  l) Sözle?me Makam? taraf?ndan belirlenecek mesleki ve teknik yeterli?e ili?kin belgeler (daha önce bu makinalardan sat???n? yapt???na dair belgeler fatura yada irsaliye)

  ?stekliler, yukar?da say?lan belgelerin asl?n? veya asl?na uygunlu?u noterce onaylanm?? örneklerini vermek zorundad?r. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?ine ba?l? odalarca "asl?n?n ayn?d?r" ?eklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlar?n noter onayl? suretleri kabul edilecektir.

  Noter onayl? belgelerin asl?na uygun oldu?unu belirten bir ?erh ta??mas? zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanm?? olanlar ile “ibraz edilenin ayn?d?r” veya bu anlama gelecek bir ?erh ta??yanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

  ?stekliler, istenen belgelerin asl? yerine ihaleden önce Sözle?me Makam?n?n yetkili personeli taraf?ndan “asl? Sözle?me Makam? taraf?ndan görülmü?tür” veya bu anlama gelecek ?erh dü?ülen ve asl? kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

  Madde 8-?halenin yabanc? isteklilere aç?kl???

  Sözle?me Makam? taraf?ndan gerçekle?tirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere aç?kt?r.

  Madde 9. ?haleye kat?lamayacak olanlar

  A?a??da say?lanlar do?rudan veya dolayl? veya alt yüklenici olarak, kendileri veya ba?kalar? ad?na hiçbir ?ekilde, Kalk?nma Ajanslar?nca sa?lanan mali destekler kapsam?nda gerçekle?tirilen ihalelere kat?lamazlar;

   

  a)       Kamu ihalelerine kat?lmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanm?? olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsam?na giren suçlardan ve organize suçlardan dolay? hükümlü bulunanlar, doland?r?c?l?k, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlar?ndan veya ba?ka bir yasad??? faaliyetten dolay? kesinle?mi? yarg? karar? ile mahkûm olanlar,

  b)       ?lgili mercilerce hileli iflas etti?ine karar verilenler.

  c)       Sözle?me Makam?n?n ihale yetkilisi ki?ileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli ki?iler.

  d)       Sözle?me Makam?n?n ihale konusu i?le ilgili her türlü ihale i?lemlerini haz?rlamak, yürütmek, sonuçland?rmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  e)       (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ?ah?slar?n e?leri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kay?n h?s?mlar? ile evlatl?klar? ve evlat edinenleri.

  f)        (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar? ile ?irketleri (bu ki?ilerin yönetim kurullar?nda görevli bulunmad?klar? veya sermayesinin % 10'undan fazlas?na sahip olmad?klar? anonim ?irketler hariç).

  a)       Yararlan?c?n?n bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmu? olursa olsun vak?f, dernek, birlik, sand?k gibi kurulu?lar ile bu kurulu?lar?n ortak olduklar? ?irketler.

  b)       Bakanlar Kurulu Kararlar? ile belirlenen ve Türkiye’de yap?lacak ihalelere kat?lmas? yasaklanan yabanc? ülkelerin isteklileri.

   

  Ayr?ca ihale konusu al?mla ilgili dan??manl?k hizmetlerini yapan yükleniciler bu i?in ihalesine kat?lamazlar. Bu yasak, bunlar?n ortakl?k ve yönetim ili?kisi olan ?irketleri ile bu ?irketlerin sermayesinin yar?s?ndan fazlas?na sahip olduklar? ?irketleri için de geçerlidir.

   

  Yukar?daki yasaklara ra?men ihaleye kat?lan istekliler ihale d??? b?rak?larak geçici teminatlar? gelir kaydedilir. Ayr?ca, bu durumun tekliflerin de?erlendirmesi a?amas?nda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yap?lm??sa teminat? gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

  Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak giri?im ya da konsorsiyum halinde ihalelere kat?lmalar?na engel de?ildir.

  Madde 10- ?hale d??? b?rak?lma nedenleri

  A?a??da belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlar?n?n tespit edilmesi halinde, ihale d??? b?rak?lacakt?r;

  a)       ?flas? ilân edilen, zorunlu tasfiye karar? verilen, alacakl?lara kar?? borçlar?ndan dolay? mahkeme idaresi alt?nda bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

  b)       ?lgili mevzuat hükümleri uyar?nca kesinle?mi? sosyal güvenlik prim borcu olan.

  c)       ?lgili mevzuat hükümleri uyar?nca kesinle?mi? vergi borcu olan.

  d)       ?hale tarihinden önceki be? y?l içinde, mesleki faaliyetlerinden dolay? yarg? karar?yla hüküm giyen.

  e)       ?hale tarihinden önceki be? y?l içinde, yapt??? i?ler s?ras?nda i? veya meslek ahlak?na ayk?r? faaliyetlerde bulundu?u Sözle?me Makam? taraf?ndan ispat edilen.

  f)        ?hale tarihi itibariyle, mevzuat? gere?i kay?tl? oldu?u oda taraf?ndan mesleki faaliyetten men edilmi? olan.

  g)       Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yan?lt?c? bilgi ve/veya sahte belge verdi?i tespit edilen.

  h)       9 uncu maddede ihaleye kat?lamayaca?? belirtildi?i halde ihaleye kat?lan.

  i)         11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davran??larda bulundu?u tespit edilen.

   

  Madde 11- Yasak fiil veya davran??lar

  ?hale süresince a?a??da belirtilen fiil veya davran??larda bulunmak yasakt?r:

  a)       Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, ç?kar sa?lama, anla?ma, irtikap, rü?vet suretiyle veya ba?ka yollarla ihaleye ili?kin i?lemlere fesat kar??t?rmak veya buna te?ebbüs etmek.

  b)       ?steklileri tereddüde dü?ürmek, kat?l?m? engellemek, isteklilere anla?ma teklifinde bulunmak veya te?vik etmek, rekabeti veya ihale karar?n? etkileyecek davran??larda bulunmak.

  c)       Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara te?ebbüs etmek.

  d)       Bir istekli taraf?ndan kendisi veya ba?kalar? ad?na do?rudan veya dolayl? olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

  e)       9 uncu maddede ihaleye kat?lamayaca?? belirtildi?i halde ihaleye kat?lmak.

  Bu yasak fiil veya davran??larda bulunanlar hakk?nda fiil veya davran???n özelli?ine göre ilgili yasal hükümler uygulan?r ve bunlar?n Kalk?nma Ajanslar?nca sa?lanan mali destekler kapsam?nda gerçekle?tirilecek di?er ihalelere kat?lmalar? engellenir.

  Madde 12- Teklif haz?rlama giderleri

  Tekliflerin haz?rlanmas? ve sunulmas? ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözle?me Makam?, ihalenin seyrine ve sonucuna bak?lmaks?z?n, isteklinin üstlendi?i bu masraflardan dolay? hiçbir ?ekilde sorumlu tutulamaz.

  Madde 13- ?hale dosyas?nda aç?klama yap?lmas?

  ?stekliler, tekliflerin haz?rlanmas? a?amas?nda, ihale dosyas?nda aç?klanmas?na ihtiyaç duyduklar? hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yaz?l? olarak aç?klama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yap?lacak aç?klama talepleri de?erlendirmeye al?nmayacakt?r.

   

  Aç?klama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözle?me Makam? taraf?ndan yap?lacak aç?klama, bu tarihe kadar ihale dosyas? alan tüm isteklilere yaz?l? olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza kar??l??? elden verilir. Sözle?me Makam?n?n bu yaz?l? aç?klamas?, son teklif verme gününden en az be? (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalar?n? sa?layacak ?ekilde yap?lacakt?r.

   

  Aç?klamada, sorunun tarifi ve Sözle?me Makam?n?n ayr?nt?l? cevaplar? yer al?r; aç?klama talebinde bulunan isteklinin kimli?i belirtilmez. Yap?lan yaz?l? aç?klamalar, ihale dosyas?n? aç?klaman?n yap?ld??? tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyas? içerisinde verilir.

   

  Madde 14- ?hale dosyas?nda de?i?iklik yap?lmas?

  ?lan yap?ld?ktan sonra ihale dosyas?nda de?i?iklik yap?lmamas? esast?r. Ancak, tekliflerin haz?rlanmas?n? veya i?in gerçekle?tirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözle?me Makam? taraf?ndan tespit edilmesi veya isteklilerce yaz?l? olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözle?me Makam? taraf?ndan yerinde bulunmas? halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyas?nda de?i?iklik yap?labilir.

  Zeyilname, ihale dosyas? alanlar?n tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza kar??l??? elden verilir ve ihale tarihinden en az be? (5) gün önce bilgi sahibi olmalar? sa?lan?r. Yap?lan de?i?iklik nedeniyle tekliflerin haz?rlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmas? halinde, Sözle?me Makam? ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyas? sat?lmas?na ve teklif al?nmas?na devam edilecektir.

  Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermi? olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkan? tan?nacakt?r.

   

  Madde 15-?hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözle?me Makam?n?n serbestli?i

  Sözle?me Makam?n?n gerekli gördü?ü veya ihale dosyas?nda yer alan belgelerde ihalenin yap?lmas?na engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlar?n bulundu?unun tespit edildi?i hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildi?i isteklilere duyurulur. Bu a?amaya kadar teklif vermi? olanlara ihalenin iptal edildi?i ayr?ca tebli? edilir.

   

  ?halenin iptali halinde, verilmi? olan bütün teklifler reddedilmi? say?l?r ve bu teklifler aç?lmaks?z?n isteklilere iade edilir. ?halenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözle?me Makam?ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

   

  Madde 16- Ortak giri?im

  Birden fazla gerçek veya tüzel ki?i i? ortakl??? olu?turmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. ?? ortakl??? olu?turmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, i? ortakl??? yapt?klar?na dair pilot orta??n da belirtildi?i ekte örne?i bulunan i? ortakl??? beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklard?r. ?halenin i? ortakl??? üzerinde kalmas? halinde i? ortakl???ndan, sözle?me imzalanmadan önce noter tasdikli ortakl?k sözle?mesini vermesi istenecektir.

  ?? ortakl??? anla?mas?nda (i? ortakl??? beyannamesi) ve sözle?mesinde i? ortakl???n? olu?turan gerçek ve tüzel ki?ilerin taahhüdün yerine getirilmesinde mü?tereken ve müteselsilen sorumlu olduklar? belirtilecektir. ?? ortakl???nda pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmal?d?r. Ortaklar?n hisse oranlar?, ortakl?k anla?mas?nda (i? ortakl??? beyannamesi) ve ortakl?k sözle?mesinde gösterilir.

   

  Madde 17-Alt yükleniciler

  ?hale konusu al?m?n/i?in tamam? veya bir k?sm? alt yüklenicilere  (ta?eronlara) yapt?r?lamaz

  Madde18-Teklif ve sözle?me türü

  Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esasl? olaca?? Sözle?me Makam? taraf?ndan belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye ç?k?ld??? belirtilir.

  1.  

  Madde 19- Teklifin dili

  Teklifler ve ekleri Türkçe olarak haz?rlanacak ve sunulacakt?r.

   

  Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

  Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

   

  Madde 21-K?smi teklif verilmesi

  Sözle?me Makam? taraf?ndan gerçekle?tirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye ç?k?lmam?? ise, i?in tamam? için teklif sunulacak olup k?smi teklifler kabul edilmeyecektir.

   

  Madde 22- Alternatif teklifler

  ?hale konusu i?e ili?kin olarak alternatif teklif sunulamaz.

   

  Madde 23-Tekliflerin sunulma ?ekli

  Teklif Mektubu ve istenildi?i hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye kat?labilme ?art? olarak bu ?artname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarf?n üzerine isteklinin ad?, soyad? veya ticaret unvan?, tebligata esas aç?k adresi, teklifin hangi i?e ait oldu?u ve ihaleyi yapan Sözle?me Makam??n aç?k adresi yaz?l?r. Zarf?n yap??t?r?lan yeri istekli taraf?ndan imzalanarak, mühürlenecek veya ka?elenecektir.

   

  Teklifler ihale dosyas?nda belirtilen ihale saatine kadar s?ra numaral? al?nd?lar kar??l???nda Sözle?me Makam?na (tekliflerin sunulaca?? yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve aç?lmadan istekliye iade edilir. 

   

  Zeyilname ile teklif verme süresinin uzat?lmas? halinde, Sözle?me Makam? ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine ba?l? tüm hak ve yükümlülükleri süre aç?s?ndan, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzat?lm?? say?l?r.

  Madde 24-Teklif mektubunun ?ekli ve içeri?i

  Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften olu?ur ve bunlar?n ayr? zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir as?l nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmal?d?r. 

  Teklif mektuplar?, yaz?l? ve imzal? olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

  a)       ?hale dosyas?n?n tamamen okunup kabul edildi?inin belirtilmesi,

  b)       Teklif edilen bedelin rakam ve yaz? ile birbirine uygun olarak aç?kça yaz?lmas?,

  c)       Üzerinde kaz?nt?, silinti, düzeltme bulunmamas?,

  d)       Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan? yaz?lmak suretiyle yetkili ki?ilerce imzalanm?? olmas?,

   zorunludur.

   

  Ortak giri?im olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplar?n?n, ortaklar?n tamam? taraf?ndan veya teklif vermeye yetki verdikleri ki?iler taraf?ndan imzalanmas? gerekir.

                 

  Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplar?nda, Konsorsiyum ortaklar?n?n i?in uzmanl?k gerektiren k?s?mlar? için teklif ettikleri bedel ayr? ayr? yaz?lacakt?r. Konsorsiyum ortaklar?n?n i?in uzmanl?k gerektiren k?s?mlar? için teklif ettikleri bedellerin toplam?, konsorsiyumun toplam teklif bedelini olu?turacakt?r.

   

  Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

  Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmal?d?r. Bu süreden daha k?sa süreyle geçerli oldu?u belirtilen teklif mektuplar? de?erlendirmeye al?nmayacakt?r.

  ?htiyaç duyulmas? halinde Sözle?me Makam?, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzat?lmas? yönünde istekliden talepte bulunacakt?r. ?stekli Sözle?me Makam?n?n bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözle?me Makam?n?n teklif geçerlilik süresinin uzat?lmas? talebini reddeden isteklinin geçici teminat? iade edilecektir.

  1. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözle?me ko?ullar? de?i?tirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmi?se geçici teminat?n? kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bak?mdan geçici teminata ili?kin hükümlere


  uydurmak zorundad?r. Bu konudaki istek ve cevaplar yaz?l? olarak yap?l?r, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza kar??l??? elden teslim edilir.

  Ba?ar?l? istekli sözle?meye hak kazand???n?n kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerlili?ini sa?lamal?d?r. Bildirim tarihine bak?lmaks?z?n 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

  Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek de?erler

  Sözle?me Makam? taraf?ndan geçici teminat istendi?i duyurulan ihale kapsam?nda istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri de?erlendirme d??? b?rak?lacakt?r.

  ?steklinin ortak giri?im olmas? halinde, toplam geçici teminat miktar? ortakl?k oran?na veya i?in uzmanl?k gerektiren k?s?mlar?na verilen tekliflere bak?lmaks?z?n ortaklardan biri veya birkaç? taraf?ndan kar??lanabilir.

  Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplar?nda geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

  Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözle?me Makam? taraf?ndan istenilen kat?lma ?artlar?n?n sa?lanamad??? gerekçesiyle de?erlendirme d??? b?rak?lacakt?r.

  Teminat olarak kabul edilecek de?erler a?a??da say?lm??t?r;

  a)       Tedavüldeki Türk Paras?.

  b)       Bankalar ve özel finans kurumlar? taraf?ndan verilen teminat mektuplar?.

                                

  ?lgili mevzuat?na göre Türkiye¢de faaliyette bulunmas?na izin verilen yabanc? bankalar?n düzenleyecekleri teminat mektuplar? ile Türkiye d???nda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulu?lar?n?n kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar?n veya özel finans kurumlar?n?n düzenleyecekleri teminat mektuplar? da teminat olarak kabul edilir.

                 

  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen di?er de?erlerle de?i?tirilebilir.

   

  Madde 27- Geçici teminat?n teslim yeri ve iadesi

  Teminat mektuplar?, teklif zarf?n?n içinde tekliflerle birlikte Sözle?me Makam?na sunulur. Teminat mektuplar? d???ndaki teminatlar?n Sözle?me Makam?n?n ilgili birimine yat?r?lmas? ve makbuzlar?n?n teklif zarf?n?n içinde sunulmas? gerekir.

  ?hale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözle?me Makam?nca muhafaza edilir. Di?er isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. ?hale üzerinde kalan isteklinin geçici teminat? ise, gerekli kesin teminat?n verilip sözle?meyi imzalamas? halinde iade edilir.

  Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

  ?hale dosyas? ve ihale konusu hakk?ndaki bilgi talepleri yaz?l? olarak, tekliflerin sunulmas? için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözle?me Makam?na iletilir. Sözle?me Makam?, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulmas? için son tarihten 5 gün öncesine kadar, di?er isteklilerin de bilgi edinece?i bir ?ekilde, internet sayfas?nda ve ilgili Ajans?n internet sayfas?nda duyurur.

  Sözle?me Makam?, kendi giri?imi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyas? hakk?nda ek bilgi sa?larsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere ayn? anda yaz?l? olarak gönderecektir.

  Madde 29- Tekliflerin sunulmas?

  Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek ?ekilde teslim al?nmak üzere gönderilmelidir. Teklifler a?a??daki ?ekilde teslim edilmelidir:

  ·         Taahhütlü posta  / kargo servisi) ile  Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:10 Nilüfer/BURSA adresine

  ·         Ya da Sözle?me Makam?na do?rudan elden Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:10 Nilüfer/BURSA adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim kar??l???nda imzal? ve tarihli bir belge al?nmal?d?r.

  Ba?ka yollarla ula?t?r?lan teklifler de?erlendirmeye al?nmayacakt?r. Teklifler, çift zarf sistemi kullan?larak teslim edilmelidir; bir d?? paket veya zarf?n içerisinde, birinin üzerinde A Zarf?- Teknik Teklif, di?erinin üzerinde B Zarf?- Mali teklif yazan iki ayr? mühürlü zarf olmal?d?r.

  1. Mali teklif d???ndaki, teknik teklifi olu?turan di?er tüm k?s?mlar A Zarf?n?n içine konmal?d?r, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).


  Bu kurallar?n herhangi bir ?ekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemi? zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir at?f yap?lmas?) kurallar?n ihlali olarak de?erlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacakt?r.

  Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

  Sözle?me Makam?, bu ihale süreci s?ras?nda al?nan tüm tekliflerin mülkiyet haklar?na sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma haklar? yoktur.

  Madde 31-Tekliflerin aç?lmas?

  De?erlendirme Komitesince, tekliflerin al?nmas? ve aç?lmas?nda a?a??da yer alan usul uygulan?r;              

  a)       De?erlendirme Komitesince bu ?artnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmi? oldu?u bir tutanakla tespit edilerek, haz?r bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye ba?lan?r.

  b)       De?erlendirme Komitesi teklif zarflar?n? al?n?? s?ras?na göre inceler. Bu incelemede, zarf?n üzerinde isteklinin ad?, soyad? veya ticaret unvan?, tebligata esas aç?k adresi, teklifin hangi i?e ait oldu?u, ihaleyi yapan Sözle?me Makam?n?n aç?k adresi ve zarf?n yap??t?r?lan yerinin istekli taraf?ndan imzalan?p, mühürlenmesi veya ka?elenmesi hususlar?na bak?l?r. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek de?erlendirmeye al?nmaz.

  c)       Mal al?m? ve yap?m i?i ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte haz?r bulunanlar önünde al?n?? s?ras?na göre aç?l?r. ?steklilerin belgelerinin eksik olup olmad??? ve teklif mektubu ile geçici teminatlar?n?n usulüne uygun olup olmad??? kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminat? usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. ?stekliler ve teklif fiyatlar? aç?klanarak tutana?a ba?lan?r.

  Hizmet al?m? ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarflar? aç?l?r ve yukar?da belirtilen hususlar aç?s?ndan incelenir. Teknik de?erlendirme a?amas?nda e?ik puana ula?amayan teklifler kabul edilmeyece?i için, mali teklif zarflar?, teknik de?erlendirme tamamlanana kadar aç?lmaz.

  d)       c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar De?erlendirme Komitesince imzalan?r. Bu tutanaklar?n De?erlendirme Komitesi ba?kan? taraf?ndan onaylanm?? bir sureti isteyenlere imza kar??l??? verilir.

  e)       Bu a?amada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi olu?turan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler De?erlendirme Komitesince hemen de?erlendirilmek üzere oturum kapat?l?r.

  Madde 32-Tekliflerin de?erlendirilmesi

  Tekliflerin de?erlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik oldu?u veya teklif mektubu ile geçici teminat? usulüne uygun olmad??? bu ?artnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de?erlendirme d??? b?rak?lmas?na karar verilir.

  Teklif zarf? içinde sunulmas? gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmamas? halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlat?lmayacakt?r.

  Ancak,

  a)    Geçici teminat ve teklif mektuplar?n?n Kanunen ta??mas? zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esas?n? de?i?tirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunmas? halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ili?kin belgeler,

  b)     ?steklilerce sunulan ve ba?ka kurum, kurulu? ve ki?ilerce düzenlenen belgelerde, belgenin ta??mas? zorunlu asli unsurlar d???nda, belgenin içeri?ine ili?kin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kurulu? veya ki?ilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ili?kin belgeler,

  verilen süre içinde tamamlanacakt?r.

  Bilgi eksikliklerinin tamamlat?lmas?na ili?kin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibar?yla ihaleye kat?l?m ?artlar?n? sa?lad???n? tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

  Bu ilk de?erlendirme ve i?lemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminat? usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayr?nt?l? de?erlendirilmesine geçilir.

  Bu a?amada, mal al?m? ve yap?m i?i ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu i?i yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyas?nda belirtilen ?artlara uygun olup olmad??? incelenir. Uygun olmad??? belirlenen isteklilerin teklifleri de?erlendirme d??? b?rak?l?r.

  1. En son a?amada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad??? kontrol edilir.


  Teklif edilen fiyatlar? gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarp?m ve toplamlarda aritmetik hata bulunmas? halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas al?nmak kayd?yla, aritmetik hatalar De?erlendirme Komitesi taraf?ndan re’sen düzeltilir. Yap?lan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yaz? ile bildirilir.

  ?stekli düzeltilmi? teklifi kabul edip etmedi?ini tebli? tarihini izleyen be? (5) gün içinde yaz?l? olarak bildirmek zorundad?r. ?steklinin düzeltilmi? teklifi kabul etmedi?ini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi de?erlendirme d??? b?rak?l?r ve geçici teminat? gelir kaydedilir.

  Hizmet al?m? ihalelerinde ise idari aç?dan uygun teklifler teknik de?erlendirmeye al?n?r. Teknik de?erlendirmede, ?artnamesinde tan?mlanan hizmet al?m?n? yerine getirmek üzere istekli taraf?ndan önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanlar?n bilgi ve becerileri dikkate al?narak puanlama yap?lacakt?r. Teknik de?erlendirme sonucu 80 e?ik puan?n alt?nda puan alan tekliflerin mali teklif zarflar? aç?lmadan istekliye iade edilir. 80 e?ik puan? a?an tekliflerin mali teklif zarflar? aç?larak mali de?erlendirme (puanlama) a?amas?na geçirilir. Hizmet al?m? ihalelerinde, mali tekliflerin aç?ld??? oturuma isteklilerin kat?l?m? zorunlu de?ildir. En dü?ük bedelli teklife 100 puan verilir ve di?er teklifler orant?l? olarak puanland?r?l?r. Teknik de?erlendirme ve mali de?erlendirme puanlar? toplanarak teklif toplam puan? hesaplan?r.

  Sözle?me Makam?n?n tekliflerin mali kaynaklar? a?mas? halinde a?an tutar? kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözle?me için kullan?labilecek azami bütçeyi a?an teklifler elenecektir.

  ?halenin sonuçland?r?lmas? kriterleri, Teknik ?artnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal al?m? ve yap?m i?i ihalelerinde ihale, ?artname gerekliliklerini kar??layan uygun teklifler aras?nda en dü?ük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet al?m? ihalelerinde ise, ihale toplam puan? en yüksek olan istekliye verilecektir.

  Madde 33- ?steklilerden tekliflerine aç?kl?k getirilmesinin istenilmesi

  De?erlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözle?me Makam?, tekliflerin incelenmesi, kar??la?t?r?lmas? ve de?erlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini aç?klamalar?n? isteyebilir.

  Bu aç?klama, hiçbir ?ekilde teklif fiyat?nda de?i?iklik yap?lmas? veya ihale dosyas?nda yer alan ?artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amac?yla istenilemez ve bu sonucu do?uracak ?ekilde kullan?lamaz. Sözle?me Makam?n?n aç?klama talebi ve isteklinin bu talebe verece?i cevaplar yaz?l? olacakt?r.

  Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözle?me Makam?n?n serbestli?i

  De?erlendirme Komitesinin karar? üzerine Sözle?me Makam?, gerekçelerini net bir ?ekilde belirterek, verilmi? olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözle?me Makam? bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük alt?na girmez.

  ?ptal, a?a??daki durumlarda gerçekle?ebilir:

  a)       Teklif sürecinin ba?ar?s?z olmas?, örn. Nitelik aç?s?ndan ve mali aç?dan de?erli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

  b)       Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden de?i?mesi;

  c)       Teknik aç?dan yeterli olan tüm tekliflerin sözle?me için ayr?lan azami bütçeyi a?mas? (Sözle?me Makam?n?n tekliflerin mali kaynaklar? a?mas? halinde a?an tutar? kendi ödemek istemesi durumu hariç);

  d)       Süreçte baz? usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunlar?n adil rekabeti engellemesi;

  e)       ?stisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözle?menin normal ?ekilde ifas?n? imkans?z k?lmas?.

  ?halenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. ?hale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözle?me Makam?, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. ?ayet ihale süreci, herhangi bir teklifin d?? zarf? aç?lmadan iptal edilirse, aç?lmam?? haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

  Sözle?me Makam?, hiçbir durumda ve herhangi bir k?s?tlama olmaks?z?n ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya ç?kan zarardan ve kar kayb?ndan bu konuda önceden uyar?lm?? olsa bile, sorumlu tutulamaz.

  ?hale sürecinin iptal edilmi? olmas?,  Sözle?me Makam?n?n Kalk?nma Ajans?’na kar?? olan sorumlulu?unu ortadan kald?rmaz.

  1. Madde 35- Etik Kurallar

  Kalk?nma Ajanslar? taraf?ndan sa?lanan mali destekler kapsam?nda Sözle?me Makam?n?n gerçekle?tirdi?i ihalelerde a?a??da belirtilen etik kurallara uyulmas? zorunludur;

  a)       Tetkik, inceleme, netle?tirme ve de?erlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli taraf?ndan te?ebbüs edilecek gizlilik esas?n? bozma ve bilgi s?zd?rma çabas?, rakiplerle yasad??? yollarla uzla?ma eylemleri, De?erlendirme Komitesi’ni ya da Sözle?me Makam?n? etkilemeye çal??mas?, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almas?na sebep olacakt?r.

  b)       ?stekli, herhangi bir potansiyel ç?kar çat??mas?ndan etkilenmemeli ve di?er teklif sahipleriyle ya da proje kapsam?ndaki di?er kimselerle hiçbir ?ekilde ba?lant? kurmamal?d?r.

  c)       Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve i? hayat?n?n gerektirdi?i ?ekilde tarafs?z ve güvenilir bir ?ekilde davranmal?d?r.

  Etik kurallara uyulmamas?, aday?n, isteklinin veya yüklenicinin Kalk?nma Ajanslar?nca düzenlenen di?er destekleme faaliyetlerinden de d??lanmas?na neden olabilir.

  Madde 36- ?tirazlar

  ?halenin sonuçland?r?lmas? sürecinde olu?an bir hata ya da usulsüzlükten dolay? zarara u?rad???na inanan teklif sahipleri, Sözle?me Makam?na (Kalk?nma Ajans?’na bildirmek suretiyle)  do?rudan dilekçe yazabilirler. Sözle?me Makam?n?n ?ikâyetin al?nmas?n? takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

  Böyle bir durumdan haberdar edildi?i takdirde, Kalk?nma Ajans?, Sözle?me Makam? ile ba?lant?ya geçerek görü? bildirmeli ve ?ikâyetçi (istekli) ile Sözle?me Makam? aras?nda olu?an soruna dostane bir çözüm getirerek i?leri kolayla?t?rmaya çal??mal?d?r.

  E?er yukar?da anlat?lan yöntem ba?ar?l? olmazsa; istekli, olay? Sözle?me Makam?n?n ba?l? oldu?u ulusal yarg? sistemine intikal ettirme hakk?na sahiptir.

   

   

  Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...

  ?mza

  1. Teklif Veren


Bölüm B: Taslak Sözle?me (Özel Ko?ullar) ve Ekleri

 1.  

   

   

   

   

   


   

  SÖZLE?ME VE ÖZEL KO?ULLAR

      

 1.  

  MAL ALIMI SÖZLE?MES?

  Bir tarafta

  ER KA?IT SAN. VE T?C. LTD.?T?.

  Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. no:10 Nilüfer/BURSA

   

  ("Sözle?me Makam?"), ve

  Di?er tarafta

  < Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yap?m Müteahhidinin Tam Resmi Ad? > 

  < Hukuki statüsü / ünvan? > [1]

  < Resmi tescil numaras? >[2]

  <Aç?k resmi-tebligat adresi>

  <Vergi dairesi ve numaras?>, 

  (“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar a?a??daki hususlarda anla?m??lard?r:

  ÖZEL KO?ULLAR

  Madde (1)  Konu

  Bu Sözle?menin Konusu BURSA/Nilüfer‘de uygulanacak Geri Dönü?üm ile At?ktan Katma De?erli Ürün Üretme ve Tekrar Ekonomiye Kazand?rma Projesi d?r.

  Madde (2) Sözle?menin Yap?s?

  Yüklenici, bu ihalede belirlenmi? olan ve öncelik s?ras?na göre, Özel Ko?ullar (“Özel Ko?ullar”) ve a?a??daki Eklerde belirtilen ko?ullardan olu?an ?artlar?n,  gere?ine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

  Ek-1: Genel Ko?ullar

  Ek-2: Teknik ?artname (?? Tan?m?)

  Ek-3: Teknik Teklif 

  Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

  Ek-5: Standart Formlar ve Di?er Gerekli Belgeler

   

  Yukar?daki belgeler aras?nda herhangi bir çeli?ki olmas? durumunda, bunlar?n hükümleri, yukar?da belirtilen öncelik s?ras?na göre uygulan?r.

  Madde (3) Sözle?me bedeli ve Ödemeler

  Sözle?me Bedeli  :.......………… TL’dir.

  ·                                                                                                                                                                                                                                                                      Sözle?me kapsam?nda ön ödeme <yap?lmayacakt?r/yap?lacakt?r>. <Ön ödeme miktar? sözle?me bedelinin %20’si olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözle?me imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmas?n? takiben yap?lacakt?r.>

  ·                                                                                                                                                                                                                                                                       

  <Mal al?m? sözle?melerinde: ödemeler, sözle?me konusu mal?n teslimini takiben yap?lacakt?r. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipari? mektubunu takiben ön ödeme yap?l?r ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.>

  Madde (4) Ba?lama tarihi

  Uygulamaya ba?lama tarihi sözle?menin her iki tarafça imzaland??? tarih ?eklindedir.

   

   

   

  Madde (5) Uygulama Süresi

  Sözle?menin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözle?menin ba?lama tarihinden 3 ayd?r.

  Madde (6) Raporlama

  Yüklenici, ilerleme raporlar?n? Genel Ko?ullar?n ilgili maddelerinde ve ?artnamede belirtildi?i ?ekliyle sunar.

  Madde (7) ?leti?im-Tebligat Adresleri

  7.1               Sözle?me Makam? ve Tedarikçi aras?ndaki bu sözle?me ile ilgili tüm yaz??malarda sözle?menin ba?l??? ve kimlik numaras? belirtilecektir. Yaz??malar, bu sözle?medeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

   

  7.2               Taraflar?n yukar?da yaz?l? olarak bildirdi?i adrese yap?lacak tebligat kendisine yap?lm?? say?l?r. Taraflar?n adres de?i?ikli?ine ili?kin yaz?l? bildirimde bulunmamas? halinde yeni adresine tebligat yap?lamamas?ndan sorumluluk kabul edilmez.

  Madde (8) Sözle?menin tabi oldu?u hukuk ve dili

  8.1           Sözle?mede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunlar? kapsam?nda de?erlendirilecektir.

   

  8.2           Sözle?menin dili; taraflar aras?ndaki bütün yaz?l? ileti?im Türkçe yap?l?r.

  Madde (9) Anla?mazl?klar?n giderilmesi

  (a)                        Bu sözle?meyle ilgili ya da bu sözle?meden dolay? ortaya ç?kan ve di?er herhangi bir ?ekilde çözümlenemeyen herhangi bir anla?mazl?k BURSA mahkemelerince çözülür.

   

  ?? bu sözle?me, bir tanesi Sözle?me Makam? di?eri ise Yüklenicide kalacak ?ekilde, iki as?l nüsha olarak haz?rlanm??t?r.

   

  Yüklenicinin

  Sözle?me Makam?n?n

  Ad?:

   

  Ad?: ER KA?IT SAN.VE T?C.LTD.?T?.

   

  Unvan?:

   

  Unvan?:

   

  ?mzas?:

   

  ?mzas?:

   

  Tarih:

   

  Tarih:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Söz. Ek-1: Genel Ko?ullar

 1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  SözEK:01

  Kalk?nma Ajanslar? Taraf?ndan Finanse Edilen Projelerde

  Mal ve Hizmet Al?m? ile Yap?m ??i Sözle?melerine ?li?kin

  GENEL KO?ULLAR                                                             

  Metin Kutusu: Genel Ko?ullar hiçbir ?ekilde de?i?tirilemez. De?i?iklik yap?lmas? gereken maddeler Özel Ko?ullarda verilir. Özel Ko?ullar?n Genel Ko?ullara göre hukuksal önceli?i vard?r.

  BA?LANGIÇ HÜKÜMLER?

  Madde 1)                     Tan?mlar ve Genel Kurallar

  (1) Sözle?mede yer alan a?a??daki sözcük ve terimler yanlar?nda gösterilen anlam? ta??yacaklard?r.

  ?dari emir/talimat: (Sözle?meye konu i?in yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi taraf?ndan Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

  Yüklenici: Sözle?me konusu i?leri yerine getirmeyi bir sözle?me alt?nda taahhüt eden taraf.

  Sözle?me: Mali destek sözle?mesi kapsam?ndaki i?lerin yerine getirilmesi için taraflar aras?nda ba??tlanan ve gerek bu Genel Ko?ullar? gerekse sözle?menin ili?i?indeki bütün ekleri ve dokümanlar? da kapsayan imzalanm?? anla?ma.

  Sözle?me Makam?: Yüklenici ile sözle?meyi bizzat ba??tlayan ya da sözle?menin kendi ad?na ba??tland??? kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel ki?ilik.

  Sözle?me bedeli: Özel Ko?ullar?n 3. Maddesinde belirtilen tutar.

  Ay/Gün: takvim ay?/günü.

  Genel zarar-ziyan bedeli: Sözle?mede evvelce belirtilmemi? olan ve taraflardan birinin sözle?meyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören di?er tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da taraflar?n kar??l?kl? anla?mas?yla kararla?t?r?lan tutar.

  Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözle?menin tamam?n?n veya bir k?sm?n?n yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa di?er tarafça ödenmek üzere sözle?mede belirtilen tazminat.

  Proje: Sözle?meye konu i?in yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

  Proje Yöneticisi: Sözle?menin uygulanmas?n? Sözle?me Makam? ad?na izlemekle sorumlu gerçek / tüzel ki?i.

  Sözle?me konusu i?: Yüklenici taraf?ndan Sözle?me alt?nda yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yap?m i?leri ile ilgili faaliyetler.

  ?? tan?m? (Teknik ?artname): Sözle?me Makam? taraf?ndan haz?rlanan ve ekte sunulan, Sözle?me konusu i?lerin yerine getirilmesine ili?kin ?artlar?, gerekleri ve/veya hedefleri tan?mlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanaca?? yöntemleri ve kaynaklar? ve/veya ula?aca?? sonuçlar? belirten doküman.

  (2) Sözle?medeki sürelerde son günün tatil gününe rastlamas? halinde, süre takip eden i?gününe kadar uzar.

  (3) Metnin içeri?inin ve ba?lam?n?n imkân verdi?i durumlarda tekil sözcüklerin ço?ul anlam?, ço?ul sözcüklerin de tekil anlam? kapsad??? addedilecektir.

  (4) Ki?ileri veya taraflar? belirten sözcüklerin firmalar?, ?irketleri ve tüzel ki?ili?e sahip bütün kurulu?lar? içerdi?i addedilecektir.  

  Madde 2)                     Bildirimler ve yaz?l? haberle?meler

  (1) Yaz?l? bir haberle?me belgesinin al?nmas? için belirlenmi? bir son tarihin bulundu?u durumlarda, gönderici söz konusu yaz?l? haberle?me belgesinin al?nd???n?n kar?? tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yaz?l? ileti?im belgesinin zaman?nda al?nmas?n? sa?lamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almal?d?r.

  (2) Sözle?me gere?ince herhangi bir ki?i taraf?ndan iletilecek bütün bildirimler, kabuller/r?zalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yaz?l? olacak ve bunlar?n iletilmesi makul sebepler olmad?kça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaç?n?lmayacak, bütün sözlü talimatlar yaz?l? olarak teyit edilecektir.

  Madde 3)                     Sözle?meye davet             

  (b)                (1) ?hale üzerinde kalan istekli yaz?l? olarak sözle?me imzalamaya davet edilecektir. Yaz?n?n postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün karar?n istekliye tebli? tarihi say?lacakt?r. Bu bildirim isteklinin imzas? al?nmak suretiyle Sözle?me Makam? adresinde de tebli? edilebilir.

  (2) ?steklinin, bu davetin tebli? tarihini izleyen be? (5) gün içinde kesin teminat? vererek (kesin teminat istenen i?lerde) sözle?meyi imzalamas? ?artt?r.

  Madde 4)                     ?halenin sözle?meye ba?lanmas?

  (1) Sözle?me Makam? taraf?ndan ihale dosyas?nda yer alan ?artlara uygun olarak haz?rlanan sözle?me Sözle?me Makam? ad?na yetkili ki?i ve yüklenici taraf?ndan imzalan?r. Yüklenicinin ortak giri?im olmas? halinde, sözle?me ortak giri?imin bütün ortaklar? taraf?ndan imzalan?r.

  Madde 5)                     Sözle?me yap?lmas?nda isteklinin görev ve sorumlulu?u

  (1) ?hale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibar?yla ?steklilere Talimatlar?n 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde say?lan durumlarda olmad???na dair belgeleri ve kesin teminat? süresi içinde vererek sözle?meyi imzalamak zorundad?r. Sözle?me imzaland?ktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

  (2) Yabanc? istekliler, ihale tarihi itibar?yla ?steklilere Talimatlar?n 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde say?lan durumlarda olmad???na dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyar?nca dengi olan belgeleri sunacaklard?r. Bu belgelerin, isteklinin tabi oldu?u mevzuat çerçevesinde denginin bulunmamas? ya da düzenlenmesinin mümkün olmamas? halinde bu duruma ili?kin yaz?l? beyanlar?n? vereceklerdir.

  (3) Bu zorunluluklara uyulmad??? takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaks?z?n ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminat? gelir kaydedilir ve ihale karar? iptal edilir.

  (4) Ayr?ca üzerine ihale yap?ld??? halde mücbir sebep halleri d???nda usulüne göre sözle?me yapmayan istekli, Sözle?me Makam?n?n ve Kalk?nma Ajanslar?n?n gerçekle?tirece?i di?er ihalelere kat?lmaktan üç y?l süreyle yasaklan?r.

  (5) Yüklenici, i?leri gereken özen ve ihtimam? göstererek planlayacak, projelendirecek (sözle?mede öngörüldü?ü ?ekilde), yürütecek, tamamlayacak ve i?lerde olabilecek kusurlar? sözle?me hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklar?n?n yerine getirilmesi için, ister kal?c?, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yapt?racak ve i?çilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

  (6) Yüklenici, i?in görülmesi s?ras?nda ilgili mevzuat?n izin vermedi?i insan ve çevre sa?l???na zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. ?lgili mevzuat?n izin verdi?i malzeme ve yöntemler ise, öngörülmü? tedbirler al?narak ve usulüne uygun ?ekilde kullan?labilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözle?me Makam?n?n ve üçüncü ?ah?slar?n tüm zararlar?n? kar??lamak zorundad?r.

  Madde 6)                     Sözle?me yap?lmas?nda Sözle?me Makam?n?n görev ve sorumlulu?u            

  (1) Sözle?me Makam?n?n sözle?me yap?lmas? konusunda yükümlülü?ünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  be? (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözle?me Makam?na ve ilgili Kalk?nma Ajans?na bildirmek ?art?yla, taahhüdünden vazgeçebilir.

  (2) Bu takdirde geçici teminat? geri verilir.

  Madde 7)                     Sözle?menin Devri, Alt Sözle?me

  Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir ?ahsa/tarafa vermek üzere sözle?meyi devredemez, alt sözle?me (ta?eron sözle?mesi) yapamaz. Sözle?menin devri, ta?erona verilmesi sözle?menin ihlali olarak addedilecektir.

  SÖZLE?ME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLER?

  Madde 8)                     Bilgi/doküman temini

  (1) Sözle?me Makam? sözle?menin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya doküman? derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözle?menin sonunda Sözle?me Makam?’na iade edilecektir.

  (2) Sözle?me Makam?, sözle?menin ba?ar?yla yürütülmesi bak?m?ndan Yüklenicinin makul olarak talep edebilece?i bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün oldu?u ölçüde i?birli?i yapacakt?r.

  (3) Sözle?me Makam?, sözle?menin ?aibeden uzak, etkin ve saydam i?leyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve ayn? zamanda gerekli giri?imlerde bulunmakla yükümlüdür.

   

  YÜKLEN?C?N?N YÜKÜMLÜLÜKLER?

  Madde 9)                     Genel yükümlülükler

  (1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve kar??l?kl? akdedilen sözle?meye uygun olarak i?i yürütecektir. Yüklenici,  faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere ayk?r? davran??lar? ve faaliyetleri nedeniyle do?abilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmay? pe?inen kabul eder.

  (2) Yüklenici sözle?menin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya doküman? derhal Sözle?me Makam?na temin edecektir. Bu dokümanlar sözle?menin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözle?me Makam?’n?n talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örne?i ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözle?me konusu i?in yürütülmesi süresince kat edilen a?amalar ve detaylar Sözle?me Makam?na en k?sa zamanda bildirilecektir.

  (3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu oldu?u ki?ilerin ve yerel çal??anlar?n?n da bu yasa ve yönetmeliklere uymas?n? sa?layacakt?r. Yüklenici, kendisinin, çal??anlar?n?n ve sorumlu oldu?u ki?ilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya ç?kacak her türlü talep, soru?turma, kovu?turma ve dava kar??s?nda Sözle?me Makam?’n?n zarar görmeyece?ine pe?inen kefil olacakt?r.

  (4) Yüklenici sözle?meye konu i?i azami özen, dikkat ve ihtimam? göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekle?tirecektir.

  (5) Yap?m i?lerinde geçerli olmak üzere, sözle?meye konu i?in yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici taraf?ndan önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle kar??la??rsa ve ek maliyetlerin gerekece?i ve/veya sözle?menin uygulanma döneminin uzayaca?? sonucu ortaya ç?karsa, Yüklenici süre uzat?m? ve ek ödeme için taleplerle ilgili i? bu Genel Ko?ullardaki maddelere uygun olarak Sözle?me Makam?n? bilgilendirilecektir. Engelin ?iddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, de?i?ikli?i yapmak veya sözle?menin feshine gitmek hususunda karara var?rlar.

  (6) Verilen teklifin Sözle?meye konu i? için gereken tüm standart ara?t?rmalar?n yap?larak verildi?i kabul edilir.

  (7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözle?meye konu i?in mevzuata ve sözle?me kurallar?na uygun olarak yürütüldü?ünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözle?me Makam?’n?n veya temsilcisinin i? mahalline giri?ini sa?lamakla ve i? mahallinin güvenli?ini sa?lamakla mükelleftir.

  (8) E?er Yüklenici verilen idari talimat?n içerdi?i ?artlar?n Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözle?menin kapsam?n?n d???nda oldu?u kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili k?s?tlamalar? da göz önünde bulundurarak, emri ald??? tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. ?dari talimat?n yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle ask?ya al?nmayacakt?r.

  (9) ?ayet Yüklenici iki veya daha fazla ki?inin olu?turdu?u bir konsorsiyum ya da ortak giri?imden olu?uyorsa, bu ki?ilerin tümü sözle?me hükümlerini yerine getirmekten mü?tereken ve müteselsilen sorumlu olacaklard?r. Bu sözle?mede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak giri?im ad?na hareket etmek üzere tayin edilmi? bulunan ki?i konsorsiyumu ba?lama ve ilzam etme yetkisine sahip olacakt?r.

  (10) Sözle?me Makam?’n?n önceden yaz?l? r?zas? olmaks?z?n konsorsiyum ya da ortak giri?imin yap? ve bile?iminde yap?lacak her türlü de?i?iklik sözle?menin ihlali olarak addedilecektir.

  (11) Kalk?nma Ajans? ile Sözle?me Makam? aras?ndaki sözle?me hükümleri uyar?nca Yüklenici, Kalk?nma Ajans?’n?n mali katk?s?n?n yeterli ölçüde tan?t?m ve reklâm?n?n yap?lmas? için gerekli bütün ad?mlar? atacakt?r. Bu ad?mlar?n Kalk?nma Ajans? taraf?ndan tan?mlanan ve yay?mlanan tan?n?rl?k ve görünürlük kurallar?na uymas? gereklidir.

  (12) Tasar?m bile?eni olan sözle?melerde; Yüklenici, yap?m i?lerinin tasar?m?n? deneyimli tasar?mc?lardan yararlanarak,  Sözle?me Makam? taraf?ndan belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu i?lemlerin sorumlulu?unu üstlenecektir. Özel Ko?ullar ve Teknik ?artname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanlar? haz?rlamak zorundad?r. Bu dokümanlar Özel Ko?ullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözle?me Makam?n?n istemi do?rultusunda kusurlar?n, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve di?er tasar?m hatalar?n?n düzeltilmesi Yüklenici taraf?ndan maliyeti kendisine ait olmak üzere yap?l?r. Yüklenici, Sözle?me Makam?n?n personelini e?itir Özel Ko?ullara uygun olarak ayr?nt?l? kullan?m ve bak?m elkitaplar?n? teslim eder ve bunlar? güncel halde tutar.

  (13) Yüklenici i?leri kendisi yönetecektir veya bu i?i gerçekle?tirmek üzere bir vekil temsilci atayacakt?r. Bu ?ekildeki atamalar onay için Sözle?me Makam?na sunulacakt?r. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

  (14) Yap?m i?lerinde geçerli olmak üzere Özel Ko?ullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözle?menin uygulama program?n? haz?rlayarak Sözle?me Makam?n?n onay?na sunacakt?r. Program en az?ndan a?a??dakileri ihtiva edecektir:

  a) Yüklenicinin i?lerin yürütülmesini önerdi?i s?ra;

  b) Çizimlerin teslim al?nmas? ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

  c) Yüklenicinin i?lerin yürütülmesi için önerdi?i yöntemlerin genel bir tan?m?;

  d) Sözle?me Makam?n?n ihtiyaç duyabilece?i daha geni? bilgi ve ayr?nt?lar

  (15) Onay için Sözle?me Makam?na sunulmak zorunda olan program?n tamamlanma zaman s?n?r? Özel Ko?ullarda belirtilir. Özel Ko?ullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda oldu?u ayr?nt?l? çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir k?sm?na veya tamam?na uygulanabilecek zaman s?n?rlar? yer al?r. Sözle?me Makam?n?n uygulama program?, ayr?nt?l? çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Ko?ullarda yer al?r. Sözle?me Makam?n?n program? onaylamas?, Yüklenicinin bu sözle?me alt?ndaki hiçbir yükümlülü?ünü ortadan kald?rmaz.

  (16) Sözle?me Makam? onay? olmadan programda hiçbir maddi de?i?iklik yap?lmayacakt?r. Bununla birlikte i?lerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözle?me Makam? Yükleniciye program? gözden geçirme talimat? verebilir ve gözden geçirilmi? program? onay için kendisine sunmas?n? isteyebilir.

  (17) Yap?m i?lerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Ko?ullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici i?ler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözle?menin uygulanmas? için Sözle?me Makam?n?n makul olarak ihtiyaç duyabilece?i çizimleri onay için Sözle?me Makam?na sunacakt?r. Onay karar?n?n 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanm?? kabul edilecektir.

  (18) Yüklenici, Sözle?me Makam?n?n tesislerin tüm bölümleri için bak?m yapabilmesi, çal??t?rmas?, ayarlamas? ve onarmas? için ihtiyaç duyaca?? bak?m ve kullanma k?lavuzlar?n?, çizimlerle birlikte sa?layacakt?r.

  (19) Yap?m i?lerinde geçerli olmak üzere kaz? veya y?k?m s?ras?nda bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel de?ere sahip nesneler, akademik öneme sahip di?er nesneler ya da de?erli madenlerden yap?lm?? nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözle?me Makam?na teslim edilecektir.

  (20) Yüklenici, sözle?menin yürütülmekte oldu?u ?artlarla ilgili tevsik edici kan?tlar? talep edilmesi halinde Sözle?me Makam?’na temin edecektir. Sözle?me Makam?/Proje Yöneticisi, ola?and??? ticari giderlerden ku?kuland??? her durumda kan?t bulmak için gerekli addetti?i belge incelemelerini veya sözle?me konusu i? mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve de?erlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkân? sa?lar.

  (21) Yüklenicinin sa?lad???, tüm donan?m, geçici yap?lar, tesis ve malzeme, i? sahas?na getirildi?inde, sadece i?lerin yürütülmesi amaçl? addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin r?zas? olmadan, bunlar? ya da herhangi bir k?sm?n?, i? sahas? d???na ç?karamaz.

  Madde 10)                 ?? ahlak? / davran?? kurallar?

  (1) Yüklenici,  gerek mesle?ine ili?kin i? ahlak? ve/veya davran?? kurallar?na gerekse do?ru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözle?me Makam?’na kar?? her zaman ba?l?l?kla, tarafs?zl?kla ve sad?k bir uzman olarak hareket edecek, Sözle?me Makam?n? zor duruma dü?ürecek tutum ve davran??lardan kaç?nacakt?r. Aksi durumda Sözle?me Makam?, Yüklenicinin sözle?me alt?nda tahakkuk etmi? haklar? sakl? kalmak kayd?yla, sözle?meyi feshedebilir.

  (2) Yükleniciye sözle?me alt?nda yap?lacak ödemeler, Yüklenicinin sözle?me kapsam?ndaki i?leri yerine getirmesi kar??l??? düzenlenecek hak edi?ler sonucu veya mal teslimi sonucu yap?lacak ödemelerden ibaret olup ba?ka herhangi bir ödeme yap?lamaz.

  (3) Yüklenici, Sözle?me Makam?’n?n önceden yaz?l? onay? olmad??? takdirde, sözle?mede veya projede kullan?lan ya da sözle?me veya proje amaçlar?yla yararlan?lan patentli veya koruma alt?na al?nm?? hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak do?rudan veya dolayl? hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakk?na sahip de?ildir.

  (4) Yüklenici ve personeli gerek sözle?me süresince gerekse sözle?menin bitmesinden sonra mesleki gizlilik ko?ullar?na riayet edecek, sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda veya sözle?menin yerine getirilmesi amac?yla yap?lan etüt, test ve ara?t?rmalar?n sonuçlar?n? ve bunlar hakk?nda kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir ?ekilde Sözle?me Makam?’na zarar verecek veya onu zaafa dü?ürecek ?ekilde kullanmayacaklard?r.

  (5) Sözle?menin yürütülmesi ola?and??? ticari giderlere yol açmayacakt?r.  ?ayet ola?and??? ticari giderler meydana gelirse sözle?me feshedilecektir. Ola?and??? ticari giderler deyimiyle, sözle?mede belirtilmeyen veya sözle?meye atfen uygun ?ekilde akdedilmi? bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya me?ru hizmet kar??l???nda ödenmeyen komisyonlar, vergi kolayl?klar? sa?layan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, aç?k kimli?i bilinmeyen bir ki?iye ödenmi? komisyonlar veya her yönüyle paravan bir ?irket izlenimi uyand?ran firmalara ödenmi? komisyonlar kastedilmektedir.

  (6) Yüklenici, sözle?me ile ilgili olarak al?nan belge ve bilgilerin tamam?na hususi ve gizli muamelesi yapacakt?r. Yaz?l? izin olmaks?z?n sözle?menin ayr?nt?lar? yay?mlanamaz, aç?klanamaz.

  Madde 11)                 Ç?kar çat??mas?

  (1) Yüklenici sözle?meyi tarafs?z ve objektif bir ?ekilde ifa etmesini tehlikeye dü?ürecek durumlar? önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacakt?r. Bu nedenle Sözle?me Makam?na herhangi bir külfet getirilemez. Sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda meydana gelebilecek ç?kar çat??malar? gecikmeksizin Sözle?me Makam?’na yaz?l? olarak bildirilmelidir.

  (2) Sözle?me Makam? bu hususta al?nan tedbirlerin yeterli olup olmad???n? tahkik etme ve gerekti?inde personel de?i?imini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözle?me Makam?, bu sebeple u?rayaca?? zararlar için tazminat hakk? sakl? kalmak ko?uluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözle?meyi derhal feshedebilir.

  (3) Yüklenici, sözle?menin bu ?ekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözle?me konusu i?in teminiyle s?n?rland?racakt?r. Sözle?me Makam?’n?n yaz?l? izin verdi?i durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya ba?l? bulundu?u di?er Yükleniciler veya tedarik firmalar? projenin herhangi bir k?sm? için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait i?leri, tedarik faaliyetlerini ve di?er hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

  (4) Devlet memurlar? ve kamu sektöründe çal??an di?er ki?iler, idari statüleri ve durumlar? her ne olursa olsun, Sözle?me Makam? taraf?ndan önceden yaz?l? onay verilmedikçe Kalk?nma Ajans? taraf?ndan finanse edilen sözle?melerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu ki?ilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yap?lamaz.

  (5) Yüklenici ve sözle?menin yürütülmesinde veya di?er herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü alt?nda çal??an ba?ka ki?iler, projenin finansman?n?n sa?land??? ayn? mali destek program? kapsam?nda sa?lanm?? olan Kalk?nma Ajans? mali desteklerinden yararlanamazlar.

  Madde 12)                 ?dari ve mali cezalar

  (1) Sözle?mede hükme ba?lanan cezalar?n uygulanmas? sakl? kalmak kayd?yla, e?er Yüklenici yanl?? veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmü?se ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedi?i tespit edilmi?se, bu ihlalin belirlendi?i tarihten itibaren azami üç y?l süreyle Kalk?nma Ajans? taraf?ndan finanse edilen sözle?melere ve mali destek programlar?na kat?lmas?na izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yap?lacak has?ml? hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

  Yüklenici bu cezaya kar?? savunmas?n? taahhütlü postayla veya muadil bir ileti?im yöntemiyle yap?lan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya kar?? herhangi bir yan?t vermemesi veya savunman?n Kalk?nma Ajans? taraf?ndan tebellü? edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalk?nma Ajans?’n?n cezay? yaz?l? olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama karar? ba?lay?c? hale gelecektir. ?lk ihlalden itibaren be? y?l içinde suçun tekrarlanmas? halinde men karar? alt? y?la ç?kar?labilecektir.

  (2) Mücbir sebepler d???nda sözle?me yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözle?me bedelinin %10’u oran?nda mali cezaya çarpt?r?lacaklard?r. ?lk ihlalden itibaren be? y?l içinde, bu tür ihlallerin di?er Kalk?nma Ajanslar? mali destek programlar? kapsam?nda, tekrarlanmas? halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

  (3) Yüklenici sözle?meye uygun olarak mal? süresinde teslim etmedi?i / i?i bitirmedi?i takdirde Sözle?me Makam? taraf?ndan 10 gün süreli gecikme ihtar? verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözle?me bedelinin %1 (yüzde biri) oran?nda gecikme cezas? uygulan?r ve bu gecikme ihtar?na ra?men ayn? durumun devam etmesi halinde ayr?ca protesto çekmeye gerek kalmaks?z?n kesin teminat? gelir kaydedilir ve sözle?me feshedilir.

  Madde 13)                 Tazmin etme yükümlülü?ü

  (1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözle?me Makam?’n? ve onun vekilleri ile çal??anlar?n?, patentler, ticari markalar ve telif hakk? gibi di?er fikri mülkiyet unsurlar? bak?m?ndan yasal hükümlerin veya üçüncü ?ah?slar?n/taraflar?n haklar?n?n ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözle?me konusu i?leri yürütürken bulundu?u herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kay?p ve zararlara kar?? tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacakt?r. ?öyle ki:

  a)       Sözle?me Makam? söz konusu iddia, talep, dava, kay?p ve zararlar? ö?renmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunlar? Yükleniciye bildirecektir;          

  b)      Yüklenicinin Sözle?me Makam?’na kar?? azami sorumlulu?u sözle?me bedeline e?it bir tutarla s?n?rl? olacak ve bu tavan de?er Yüklenici taraf?ndan veya Yüklenicinin kas?tl? yanl?? fiilleri dolay?s?yla üçüncü ?ah?slara/taraflara verilen zarar, kay?p ve hasarlar için geçerli olmayacakt?r;                                  

  c)       Yüklenicinin sorumlulu?u sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden do?rudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kay?p ve zararlarla s?n?rl? olacak ve bunun ar?zi veya dolayl? sonucu olarak ortaya ç?kan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumluluklar? kapsamayacakt?r.  

  (2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözle?me Makam?’n?n talebi halinde, Yüklenicinin sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözle?me konusu i?lerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatay? giderecektir.

  (3) Yüklenici a?a??daki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kay?p ve zararlar için hiçbir ?ekilde sorumluluk ta??mayacakt?r:

  a)       Sözle?me Makam?’n?n Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, karar?n? veya tavsiyesini çi?nemesi ya da Yüklenicinin mutab?k olmad??? veya ciddi ölçüde çekincesini belirtti?i bir karar? veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlamas?; veya  

  b)       Yüklenicinin talimatlar?n?n Sözle?me Makam?’n?n vekilleri, çal??anlar? veya ba??ms?z Yüklenicileri taraf?ndan yanl?? ve uygunsuz ?ekilde uygulanmas?.

  (4) Yüklenicinin sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolay? sorumlu kalmas?,  sözle?me konusu i?lerin yerine getirilmesinden sonra da sözle?menin tabi oldu?u yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

  Madde 14)                 Sa?l?k, sigorta ve i? güvenli?i düzenlemeleri

  (1) Sözle?me Makam?, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayr?lmadan önce, uygun bir sa?l?k kurulu?unda, sa?l?k muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en k?sa süre içinde bu muayeneye ait sa?l?k raporunu Sözle?me Makam?’na vermelerini talep edebilir.

  (2) Yüklenici, sözle?me süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözle?me alt?nda çal??t?rd??? veya i? yapt?rd??? di?er ki?iler için i? hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuat?n?n gerektirdi?i yükümlülükleri yerine getirecektir.

  (3) Yüklenici, Sözle?me Makam?n?n talep etmesi halinde, sözle?menin imzalanmas?ndan itibaren 20 gün içinde, mevzuat?n öngördü?ü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortas? poliçesi yapt?racak ve bu poliçeyi sözle?me süresince geçerli tutacakt?r.

  Söz konusu sigorta poliçesi sözle?me süresince a?a??daki hususlar? sigorta teminat? kapsam?nda bulunduracakt?r:    

  a)       Yüklenicinin, çal??t?rd??? personeli etkileyen hastal?k ve i? kazalar? bak?m?ndan sorumlulu?u; 

  b)       Sözle?menin ifas?nda kullan?lan Sözle?me Makam? ekipmanlar?n?n kaybolmas? veya hasar görmesi;

  c)       Sözle?menin ifas?ndan kaynaklanan sebeplerle üçüncü ?ah?slar?n/taraflar?n veya Sözle?me Makam?’n?n ve çal??anlar?n?n kazaya maruz kalmas? halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve 

  d)       Sözle?menin ifas?yla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde olu?abilecek bedensel yaralanmalar dolay?s?yla ortaya ç?kacak kal?c? sakatl?k veya i? göremezlik.

  (4) Yüklenici, Sözle?me Makam? veya Proje Yöneticisi taraf?ndan gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendi?ine dair kan?tlar? gecikmeksizin ibraz edecektir.

  (5) Yüklenici, çal??anlar? ve uzmanlar? için bu ki?ilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere kar?? gerekli emniyet ve i? güvenli?i tedbirlerini alacakt?r.

  (6) Yüklenici, çal??anlar?n?n ve uzmanlar?n?n maruz bulundu?u fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözle?me Makam?’n? durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çal??an?n?n veya uzman?n?n hayat?na veya sa?l???na kasteden yak?n bir tehlikenin varl???ndan Yüklenici veya Sözle?me Makam? taraf?ndan haberdar olunmas? halinde, Yüklenici bu ki?ileri güvenli?e kavu?turmak için gerekli i?lem ve eylemleri derhal yapacakt?r. ?ayet Yüklenici söz konusu i?lem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyar?nca sözle?menin ask?ya al?nmas? söz konusu olabilecektir.

  Madde 15)                 Fikri ve s?naî mülkiyet haklar?

  (1) Sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda Yüklenici taraf?ndan edinilen, derlenen veya haz?rlanan haritalar, ?emalar, çizimler, ?artnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanlar?, yaz?l?mlar, destekleyici/do?rulay?c? kay?tlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözle?me Makam?’n?n mutlak mülkiyetinde kalacakt?r. Yüklenici, sözle?menin bitimi üzerine, bütün bu dokümanlar? ve verileri Sözle?me Makam?’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözle?me Makam?’n?n önceden yaz?l? onay? olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalar?n? saklayamaz ve bunlar? sözle?me d??? amaçlar için kullanamaz.

  (2) Telif haklar? ve di?er fikri veya s?nai mülkiyet haklar? da dahil olmak üzere, Sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda yaz?l? materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözle?me Makam?’n?n mutlak mülkiyetinde olacakt?r. Sözle?me Makam?, fikri ve s?naî mülkiyet haklar?n?n önceden beri mevcut bulundu?u durumlar hariç olmak kayd?yla bu yaz?l? materyalleri herhangi bir s?n?rlamaya tabi olmaks?z?n uygun gördü?ü ?ekilde kullanabilecek, yay?mlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

  Madde 16)                 Personel ve ekipman

  (1) Yüklenici, ?artname gere?i özgeçmi?leri sunulan kilit uzmanlar d???nda, sözle?menin uygulanmas? kapsam?nda çal??t?rmay? dü?ündü?ü bütün personeli Sözle?me Makam?’na bildirmek zorundad?r. Personelin sahip olmas? gereken asgari e?itim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanl?k düzeyi belirtilecektir. Sözle?me Makam?, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakk?na sahiptir.

  (2) Sözle?me Makam?’n?n onay? üzerine projede çal??acak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde ba?layacak, bunun mümkün olamamas? halinde ise Sözle?me Makam? veya Proje Yöneticisi taraf?ndan Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunlar?n bildirdi?i süre içinde i?ba?? yapacaklard?r.

  (3) Özel Ko?ullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözle?mede çal??an personel i?yerlerine yak?n bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir k?sm?n?n ülke d???nda yürütülecek olmas? halinde, Yüklenici hizmetlerin o k?sm?nda görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

  (4) Yüklenici:

  a)       Personele i?ba?? yapt?r?lmas? için önerilen zaman çizelgesini sözle?menin her iki tarafça imzalanmas?n? takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

  b)       Her bir personelin geli? ve gidi? tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

  c)       Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanmas? için gerekli yaz?l? onay?n verilmesine ili?kin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacakt?r.

  (5) Yüklenici, personelinin belirlenmi? görevlerini etkin ve verimli bir ?ekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amac?yla lüzumlu her türlü tedbiri alacakt?r.

  Madde 17)                 Personelin de?i?tirilmesi

  (1) Yüklenici, Sözle?me Makam?’n?n önceden yaz?l? onay? olmaks?z?n, mutab?k kal?nm?? personelde de?i?iklik yapmayacakt?r. Yüklenici a?a??daki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel de?i?ikli?i teklif etmelidir:

  a)       Personelin ölümü, hastalanmas? veya kaza geçirmesi.

  b)       Yüklenicinin kontrolü d???ndaki nedenlerle (örne?in istifa, v.b.) personel de?i?ikli?inin gerekli olmas?.

  (2) Bu sebeplere ek olarak, e?er Sözle?me Makam? herhangi bir personelin veya uzman?n verimsiz oldu?u veya sözle?me alt?ndaki görevlerini yerine getiremedi?i kanaatindeyse, gerekçelerini de belirtti?i yaz?l? bir talepte bulunarak sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda personel de?i?ikli?i isteyebilir.

  (3) Personel de?i?ikli?inin icap etti?i durumlarda yeni personel en az?ndan yerini ald??? personelle ayn? nitelik ve deneyime sahip olmal?d?r. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin ald??? ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle e?de?er niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamad??? durumlarda, Sözle?me Makam?, e?er sözle?menin düzgün ?ekilde ifas? tehlikeye dü?üyorsa sözle?meyi feshetmeye karar verebilir. E?er böyle bir tehlikenin olmad??? dü?üncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni eleman?n ücreti, sahip oldu?u niteliklere uygun düzeyi yans?tacak ?ekilde tekrar müzakere edilecektir.

  (4) Personelin de?i?tirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici taraf?ndan üstlenilecektir. Uzman?n hemen de?i?tirilemedi?i veya yeni uzman?n göreve ba?lamas?na kadar belirli bir zaman?n geçti?i durumlarda, Sözle?me Makam?, Yükleniciden yeni uzman?n geli?ine kadar projeye geçici bir uzman atamas?n? veya uzman?n geçici yoklu?unu telafi edecek ba?ka tedbirler almas?n? talep edebilir. Her iki halde de, Sözle?me Makam?, uzman?n veya yerini alacak ki?inin mevcut bulunmad??? dönem için hiçbir ödeme yapmayacakt?r.

  SÖZLE?MEN?N ?FA ED?LMES?

  Madde 18)                 Sözle?menin ifas?nda gecikmeler

  (1) Sözle?menin süresi içerisinde tamamlanmas? esast?r. E?er Yüklenici Sözle?me konusu i?i sözle?mede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözle?me Makam?, resmi bir bildirimde bulunmaks?z?n ve sözle?me alt?nda sahip oldu?u di?er haklara halel gelmeksizin, sözle?mede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu aras?nda geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacakt?r.

  (2) Maktu zarar-ziyan bedeline ili?kin günlük oran sözle?me bedelinin ifa süresine ait gün say?s?na bölünmesi suretiyle hesaplan?r.

  (3) E?er bu maktu zarar-ziyan bedeli tutar? sözle?me bedelinin %15’ini a?arsa, Sözle?me Makam?, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözle?meyi feshedebilir ve i?leri Yüklenicinin nam? hesab?na tamamlayabilir.

  Madde 19)                 Sözle?mede de?i?iklikler

  (1) Toplam sözle?me tutar?nda yap?lacak de?i?iklikler de dâhil olmak üzere, sözle?medeki önemli maddi de?i?iklikler mutlaka bir zeyilname ile yap?lmal?d?r. E?er Yükleniciden sözle?mede bir de?i?iklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini de?i?ikli?in yürürlü?e girmesinin tasarland??? tarihten en az 30 gün önce Sözle?me Makam?’na sunmal?d?r. Yüklenicinin somut kan?tlarla destekledi?i ve Sözle?me Makam?’n?n da kabul etti?i de?i?iklik talepleri bu hükme tabi de?ildir.

  (2) De?i?iklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu de?i?ikli?in mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almas?ndan sonra mümkün olan en k?sa süre içinde Proje Yöneticisi’ne a?a??daki hususlar? içeren yaz?l? bir teklif sunacakt?r:

  a)       ?fa edilecek hizmete veya al?nacak tedbirlere ili?kin bir aç?klama ve bir uygulama program? ve

  b)       Sözle?me ifa program?nda veya Yüklenicinin sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerinde gerekli de?i?iklikler

  (3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini ald?ktan sonra mümkün olan en k?sa süre içinde de?i?ikli?in uygulan?p uygulanmayaca??na karar verecektir. E?er Proje Yöneticisi de?i?ikli?in uygulanmas?na karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek de?i?ikli?in Yüklenicinin teklifinde belirtilen ?artlarla Proje Yöneticisi taraf?ndan tadil edildi?i ?ekilde yürütülece?ini belirtecektir.

  (4) De?i?ikli?in talep edildi?i idari talimat? almas? üzerine, Yüklenici, söz konusu de?i?ikli?i hemen uygulamaya ba?layacak ve bunu yaparken sanki de?i?iklik sözle?mede belirtilmi? gibi buradaki Genel Ko?ullar kendisi için ba?lay?c? olacakt?r.

  (5) Sözle?me Makam?, Proje Yöneticisi’nin ad?n? ve adresini Yükleniciye yaz?l? olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözle?me ile ilgili olarak tayin etti?i irtibat personelinin ad?n? ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesab?n? Sözle?me Makam?’na yaz?l? olarak bildirecektir. Sözle?me Makam?, Yüklenicinin seçti?i banka hesab?na veya denetçiye itiraz etme hakk?na sahiptir.

  (6) Sözle?me Makam?’n?n sözle?mede belirtilen banka hesab?na yapt??? ödemeler onun bu konudaki sorumlulu?unu ortadan kald?rm?? olarak addedilecektir.

  (7) Hiçbir de?i?iklik geçmi?e dönük olarak yap?lamaz. ?dari emir veya zeyilname ?eklinde olmayan veya i? bu Madde kapsam?nda düzenlenen hükümlere uygun olarak yap?lmayan sözle?me de?i?iklikleri geçersiz ve hükümsüz say?lacakt?r.

  Madde 20)                 Çal??ma saatleri

  (1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çal??ma günleri ve saatleri i?in gerektirdi?i ?artlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

  (2) Yüklenici çal??ma saatlerini kendi inisiyatifiyle de?i?tiremez. Çal??ma saatlerinin, Sözle?me Makam?n?n çal??ma saatleriyle uyumlu olmas? ve olas? de?i?ikliklerde Sözle?me Makam?n?n onay?n?n al?nmas? zorunludur.

  Madde 21)                 ?zinler

  (1) Sözle?menin uygulama süresi s?ras?nda Yüklenici taraf?ndan uzmanlar? ya da kilit personeli için al?nacak y?ll?k izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayaca?? bir zamanda kullan?lmak zorundad?r.

  Madde 22)                 Kay?tlar

  (1) Yüklenici, i?le ilgili olarak tam, do?ru ve sistematik kay?tlar ve hesaplar tutacak olup bu kay?t ve hesaplar Yüklenicinin faturas?nda (faturalar?nda) belirtilen çal??ma günü say?s?n? ve fiilen sarf edilen ar?zi giderlerin tamamen i?in yerine getirilmesi için kullan?lm?? oldu?unu yeterince kan?tlayacak ?ekil ve ayr?nt?da olmal?d?r.

  (2) Yüklenici personelinin çal??t??? günlerin kaydedildi?i çal??ma zaman? çizelgeleri Yüklenici taraf?ndan muhafaza edilmelidir. Çal??ma zaman? çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözle?me Makam?’n?n yetkilendirdi?i bir ki?i veya bizzat Sözle?me Makam? taraf?ndan onaylanmal?d?r. Yüklenici taraf?ndan fatura edilen tutarlar bu çal??ma zaman? çizelgeleri ile uyumlu olmal?d?r. Uzun süreli i? yapan uzmanlarda, çal??ma zaman? çizelgeleri çal???lan gün say?s?n? göstermelidir. K?sa süreli i? yapan uzmanlarda ise, çal??ma zaman? çizelgeleri çal???lan saat say?s?n? göstermelidir. Münhas?ran ve i?in icab? olarak Sözle?me amaçlar? çerçevesinde yap?lan seyahatler s?ras?nda geçen süre bu çal??ma zaman? çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

  (3) Bu kay?tlar sözle?me alt?nda yap?lan son ödemeden sonra 5 y?l süreyle saklanmal?d?r. Bu dokümanlar, çal??ma zaman? çizelgeleri, uçak ve di?er ula??m arac? biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fi?leri ve ar?zi giderlere ili?kin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kan?tlay?c? dokümanlar?n kontrolü için gerekli her türlü kayd? içerecektir. Bu kay?tlar?n saklanmamas? sözle?menin ihlali anlam?na gelecek ve sözle?menin feshedilmesi sonucunu do?uracakt?r.

  (4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözle?me Makam?’n?n yetkilendirdi?i herhangi bir ki?iye veya Sözle?me Makam?’n?n kendisine ve Kalk?nma Ajans?’na gerek i?in temini s?ras?nda ve gerekse sonras?nda i?le ilgili kay?t ve hesaplar? inceleme veya denetleme ve bunlar?n kopyalar?n? alma imkân?n? tan?yacakt?r.

  Madde 23)                 Adli ve idari mercilerce yap?lacak incelemeler

  (1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolayl?kla inceleme yapabilmeleri için dokümanlar? çabuk eri?ilebilir ve dosyalanm?? ?ekilde tutacakt?r.

  (2) Yüklenici, adli ve idari merciler taraf?ndan gerçekle?tirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolayl??? sa?layacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zaman?nda temin edecektir.

  Madde 24)                 Ara ve nihai raporlar

  (1) Yüklenici sözle?me süresince, sözle?me kapsam?nda talep edilecek, ara raporlar? ve nihai raporu haz?rlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamalar?n gösterildi?i bir mali bölümden olu?acakt?r. Bu raporlar?n format? sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda Proje Yöneticisi taraf?ndan Yükleniciye bildirilen ?ekilde olacakt?r.

  (2) Sözle?me süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor tasla?? haz?rlayacak ve bu raporda -e?er varsa- sözle?menin yürütülmesi s?ras?nda ortaya ç?km?? olan ba?l?ca problemlerin kriti?i de yer alacakt?r.

  (3) Bu nihai rapor, sözle?me ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözle?me Makam?n? ba?lamayacakt?r.

  (4) Sözle?menin safhalar halinde ifa edildi?i durumlarda, her bir safhan?n ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakedi? raporu düzenleyecektir.

  Madde 25)                 Raporlar?n ve dokümanlar?n onaylanmas?

  (1) Yüklenici taraf?ndan haz?rlan?p iletilen raporlar?n ve dokümanlar?n Sözle?me Makam? taraf?ndan onaylanmas? bunlar?n sözle?me ?artlar?na uygun oldu?unun tasdik edildi?i anlam?na gelecektir.

  (2) Sözle?me Makam?, dokümanlar? ve raporlar? almas?ndan itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili karar?n? Yükleniciye bildirecek ve ?ayet bu rapor veya dokümanlar? reddetmi?se ya da bunlarda de?i?iklik talep etmi?se gerekçelerini belirtecektir. E?er Sözle?me Makam? öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakk?nda herhangi bir görü? belirtmezse, Yüklenici yaz?l? olarak bunlar?n kabulünü talep edebilir. E?er bu yaz?l? talebin al?nmas?ndan itibaren 30 gün içinde Sözle?me Makam? görü?lerini Yükleniciye aç?kça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanm?? addedilecektir.

  (3) Bir rapor veya doküman?n Yüklenici taraf?ndan de?i?iklikler yap?lmak kayd?yla Sözle?me Makam? taraf?ndan onayland??? durumlarda, Sözle?me Makam? talep etti?i de?i?iklikler için, 15 günden fazla olmamak ko?uluyla, bir süre belirtecektir.

  (4) Sözle?menin safhalar halinde ifa edildi?i durumlarda, bu safhalar?n e? zamanl? olarak yürütüldü?ü haller hariç olmak üzere, herbir safhan?n ifa edilmesi Sözle?me Makam?’n?n bir önceki safhay? onaylamas?na tabi bulunacakt?r.

  ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHS?L?

  Madde 26)                 Ön Ödeme ve Ödemeler

  (1) Sözle?menin Özel Ko?ullar?nda aç?kça belirtilmek kayd?yla sözle?me bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yap?labilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutar? kadar avans teminat mektubu sunacakt?r.

  (2) Yap?m i?i ve hizmet al?m? sözle?melerinde ödemeler hakedi? esas?na göre yap?lacakt?r. Sözle?me Makam?, Yüklenicinin ödeme için gerekli evraklar? ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yap?lmas? için uygunlu?un tespit edilmesi üzerine transfer gerçekle?tirilecektir.

  (3) Mal al?m? sözle?melerinde ödemeler, sözle?me konusu mal?n teslimini takiben yap?lacakt?r. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipari? mektubunu takiben ön ödeme yap?l?r ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

  Madde 27)                 Giderlerin incelenmesi ve do?rulanmas?

  (1) ?htiyaç görmesi halinde Kalk?nma Ajans? sa?lad??? mali destekler kapsam?nda yararlan?c? taraf?ndan gerçekle?tirilen harcamalar çerçevesinde, masraf? ilgili harcamay? yapandan kar??lanmak üzere, uluslararas? kabul görmü? bir yasal denetim organ?n?n üyesi olan bir d?? denetçi taraf?ndan faturalar?n ve mali raporlar?n incelenmesini ve do?rulanmas?n? isteyebilir.

  (2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giri? ve eri?im haklar?n? tan?yacakt?r.

  (3) Yap?lan incelemede, usule ayk?r?l???n tespiti halinde Kalk?nma Ajans? gereken hukuki yollara ba?vurur.

  Madde 28)                 Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

  (1) Sözle?me Makam?n?n geç ödeme yapmas? halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdi?i ay?n ilk gününde uygulanan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?n?n uygulad??? reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

  Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözle?me Makam?n?n hesab?n?n borçland?r?ld??? tarih (hariç) aras?nda geçen süre için geçerli olacakt?r.

  (2) Sözle?me Makam?’n?n yapaca?? ödemeler Yüklenicinin bildirece?i banka hesab?na yat?r?lacakt?r.

  (3) Hizmet al?m? sözle?melerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çal??ma zaman? çizelgelerinin kopyas? veya ekstresi de sunulmal? ve böylelikle uzmanlar?n harcad?klar? zaman için faturaland?r?lan tutar aç?klanm?? olmal?d?r.

  (4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin i?in bütün safhalar?n?n veya k?s?mlar?n?n yürütülmesine ili?kin tüm yükümlülüklerini yerine getirmi? olmas?na ve Sözle?me Makam?’n?n i?in son safhas?n? veya k?sm?n? onaylam?? olmas?na ba?l?d?r. Son ödeme ancak kesin/son hakedi? raporunun ve kesin hesab?n Yüklenici taraf?ndan sunulmas? ve bunlar?n Sözle?me Makam? taraf?ndan yeterli addedilerek onaylanmas? üzerine yap?lacakt?r.

  (5) Sözle?me, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanm?? say?lmaz.

  (6) A?a??daki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varl???n? sürdürmesi halinde, Sözle?me Makam?, Yükleniciye yaz?l? bildirimde bulunarak, Sözle?me alt?nda Yükleniciye yap?lacak ödemeleri tamamen veya k?smen ask?ya alabilir:

  a)       Yüklenicinin sözle?meyi ifa etmekte temerrüde dü?mesi;      

  b)       Sözle?me uyar?nca Yüklenicinin sorumlu oldu?u ve Sözle?me Makam?’n?n kanaatine göre projenin veya sözle?menin ba?ar?yla tamamlanmas?n? engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan di?er durumlar.

  (7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözle?me Makam? ile yüklenici aras?ndad?r. Ödemelerde meydana gelebilecek aksakl?klar hiçbir ?ekilde Kalk?nma Ajans?’na izafe edilemez.

  Madde 29)                 Kesin teminat ve sigorta,

  (1) Sözle?me Makam? yapaca?? sözle?melerde kesin teminat sunulmas?n? talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözle?me bedelinin % 6’s?ndan az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacakt?r.

  (2) Kesin teminat mektubu, mali kurulu?un antetli ka??d?na yaz?lm?? ve yetkili imzalar? haiz ?ekilde düzenlenir.

  (3) Özel Ko?ullar ba?ka türlü ?art ko?mad??? sürece, nihai raporun onaylanmas?n? takiben 45 gün içerisinde teminat serbest b?rak?lacakt?r.

  (4) Kesin teminat?n geçerlili?inin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli k?lamamas? halinde, Sözle?me Makam?, ya ?imdiye kadar yap?lm?? ödemelerin toplam?na kadar?na olan bir tutar? Sözle?me alt?nda Yükleniciye ileride yap?lacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapman?n mümkün olmad??? kanaatindeyse Sözle?meyi feshedebilir.

  (5) E?er sözle?me herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözle?me Makam?’na olan borçlar? kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminat? düzenleyen kurulu? her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

  (6) Özel ko?ullarda aksi belirtilmedikçe, Yap?m i?lerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olas? kay?p ve zararlar?n önlenmesini teminen, i?in yenilenmesine yetecek mebla?da, i? ve i? yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözle?me Makam? ad?na yapt?r?lacak ve bu sigorta sözle?me ile yükümlü olunan herhangi bir kay?p veya zarar için geçerli olacakt?r.

  (7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bak?lmaks?z?n Yüklenici, çal??anlar? taraf?ndan i?lerin yürütülmesinden kaynaklanan ki?isel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü ?ah?slar taraf?ndan yap?lan taleplere kar?? sorumludur ve Sözle?me Makam?n?n bu tür taleplere kar?? sorumlu tutulamayaca??n? pe?inen kabul eder. 

  Madde 30)                 Borç tutarlar?n?n Yükleniciden tahsil edilmesi

  (1) Yüklenici nihai olarak onaylanm?? bedelden daha fazla ödenmi? olan ve dolay?s?yla Sözle?me Makam?na borçlu bulundu?u bütün tutarlar? Sözle?me Makam?’n?n talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmamas? halinde, Sözle?me Makam?, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?n?n uygulad??? reeskont faizi oran?na 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

  (2) Sözle?me Makam?na geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir ?ekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözle?me Makam?’n?n geri ödemelerin taksitler halinde yap?lmas? konusunda anla?maya varma haklar?n? etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalk?nma Ajans? mali destek sa?layan kurulu? s?fat?yla halefiyet prensibine dayal? olarak Sözle?me Makam?n?n yerini alabilir.

  (3) Sözle?me Makam?na borçlu olunan tutarlar?n geri ödenmesinden kaynaklanan banka masraflar? tamamen Yüklenici taraf?ndan üstlenilecektir.

  Madde 31)                 Yap?m ??lerinde Kabul ve Bak?m

  (1) Proje Yöneticisi taraf?ndan geçici veya kesin kabul do?rultusunda,  gerçekle?tirilen sözle?me konusu i?lerin do?rulanmas? çal??malar?, Yüklenicinin haz?r bulundu?u bir ortamda yap?lacakt?r.

  (2) Sözle?me Makam?, baz? yap?lar?, yap? k?s?mlar?n? veya in?aat bölümlerini tamamland?kça kullanmaya ba?layabilir.  Yap?lar, yap? k?s?mlar? veya in?aat bölümlerinin Sözle?me Makam? taraf?ndan devral?nmas?ndan önce mutlaka bunlar?n k?smi kabul i?lemleri gerçekle?tirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi taraf?ndan yap?lacak i?lere ili?kin envanterin haz?rlanm?? olmas? ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi aras?nda önceden mutabakata var?lm?? olmas? ko?uluyla kabulden önce devir gerçekle?ebilir. Sözle?me Makam? bir yap?, bunlar?n bir k?sm? veya in?aat?n bir bölümünü devrald?ktan sonra, Yüklenici hatal? yap?m veya i?çilikten dolay? ortaya ç?kan herhangi bir hasar d???nda ortaya ç?kacak herhangi bir hasar? düzeltmek zorunda olmayacakt?r.

   (2)Tamamlanmalar? üzerine ba?ar?l? bir ?ekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullan?ma uygun halde bulundurulmas? halinde, yap?m i?leri, Sözle?me Makam? taraf?ndan teslim al?nacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmi? say?lacakt?r.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve di?er hususlar?n yan? s?ra, i?lerin sözle?mede belirtilenlere uygun bir ?ekilde hangi tarihte tamamland??? ve geçici kabul için haz?r hale geldi?ine ili?kin görü?ler yer al?r.

  (3) Bak?m süresi özel ko?ullarda veya ?artnamede belirtilmemi? ise, 365 gündür. Yüklenici, bak?m döneminde ortaya ç?kabilecek veya görülebilecek ve tasar?m, i?çilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasar? en k?sa sürede düzeltmekle sorumludur.

  (4) Bak?m süresinin sona ermesi üzerine veya bu ?ekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarlar?n giderilmi? olmas? üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyas?n? Sözle?me Makam?na verece?i bir Kesin kabul tutana?? haz?rlayacakt?r.

  (5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi taraf?ndan imzalan?ncaya veya imzalanm?? oldu?u kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin i?leri tamamen gerçekle?tirmi? oldu?u kabul edilmeyecektir.

  (6) Kesin kabul belgesinin tanzimine ba?l? kalmaks?z?n, Yüklenici ve Sözle?me Makam?, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya ç?kan yap?lmam??, yerine getirilmemi? herhangi bir borçlulu?u yerine getirme bak?m?ndan, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülü?ün mahiyet ve kapsam?, sözle?me ?artlar?na at?f yapmak suretiyle belirlenecektir.  

  Madde 32)                 Mal al?m? sözle?melerinde teslim, kabul ve garanti i?lemleri

  (1) Yüklenici sözle?me ko?ullar?na göre mallar? teslim eder. Mallara ili?kin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

  (2) Yüklenici, sözle?mede belirtildi?i ?ekilde mallar?n ula?acaklar? yere nakli s?ras?nda hasar görmelerini engellemek için uygun ?ekilde paketlenmesini sa?lar. Paketleme, herhangi bir s?n?rlama olmadan, nakil ve aç?kta depolama s?ras?nda kar??la?abilecekleri fiziki ve iklim ?artlar?ndan etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek ?ekilde olmal?d?r. Paketleme, paketlerin içinin ve d???n?n i?aretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Ko?ullarda belirlenen ko?ullarla ve Proje Yöneticisi taraf?ndan istenebilecek de?i?ikliklerle uyum içinde olmal?d?r.

  (3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözle?mede geçen tüm mallar?n kabul yerine tesliminden sorumludur. E?er Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onay? vermezse ya da Yüklenicinin ba?vurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onaylad??? varsay?l?r.

  (4) Mallar, masraflar?n? Yüklenicinin kar??layaca??, öngörülen do?rulama ve test i?lemleri tamamlanana kadar kabul edilmi? say?lmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya mallar?n son teslim noktas?nda yürütülebilir.

  (5) Proje Yöneticisi, mallar?n sevkiyat süreci boyunca ve mallar devral?nmadan önce a?a??dakileri emretme ve karar verme hakk?na sahiptir:

  a.       Sözle?meye uygun olmad???n? dü?ündü?ü mallar?n verilecek süre içinde kabul yerinden al?nmas?;

  b.       Bu mallar?n düzgün ve uygun mallarla de?i?tirilmeleri,

  c.        Önceki testlere ve ara ödemelere bak?lmaks?z?n Yüklenicinin sorumlu oldu?u malzeme i?çilik ya da tasar?m aç?s?ndan montaj?n Proje Yöneticisi taraf?ndan uygun bulunmad??? durumlarda bu montaj?n sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  d.       Yap?lan i?, sa?lanan mallar ya da Yüklenici taraf?ndan kullan?lan malzemelerin sözle?meye uygun olup olmad?klar?, ya da mallar?n tamam?n?n ya da bir bölümünün sözle?me ?art?n? yerine getirip getirmedikleri.

  (6) Yüklenici, belirtilen hatalar? en k?sa sürede ve maliyetini kendi kar??layarak giderecektir. E?er Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözle?me Makam?n?n talimat gereklerini ba?kalar?na yapt?rma hakk? vard?r ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözle?me Makam? taraf?ndan Yükleniciye yap?lacak ödemelerden dü?ülür.

  (7) ?artnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir i?aret konur. Bu i?aret söz konusu mallar? tahrif edecek ya da ticari de?erlerini etkileyecek ?ekilde olmamal?d?r. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirledi?i süre içerisinde kabul yerinden yüklenici taraf?ndan masraf? ve riskleri onun üzerinde olmak ?art?yla al?n?r. Reddedilen mallar?n kullan?ld??? hiçbir i? kabul edilmez. 

  (8) Mallar, sözle?meye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmi? olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi ald?klar?nda ya da alm?? say?ld?klar?nda Sözle?me Makam?na devredilir. 

  (9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için haz?r olduklar?nda Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için ba?vurur. Proje Yöneticisi de ba?vurudan itibaren 30 gün içerisinde a?a??daki i?lemlerden birini uygular: 

                  a) Yükleniciye üzerinde e?er varsa çekincelerin belirtildi?i, teslimat?n sözle?meye göre tamamland??? tarihin yer ald??? ve mallar?n geçici olarak kabul edildi?inin belirtildi?i, bir kopyas? Sözle?me Makam?nda kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi haz?rlar; ya da

                  b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda oldu?u i?lemleri belirterek ba?vuruyu reddeder.

  (10) E?er Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da mallar? reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermi? say?l?r.

  (11) K?smi sevkiyat durumunda Sözle?me Makam?n?n k?smi kabul verme hakk? vard?r.

  (12) Mallar?n geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözle?menin uygulanmas?yla ilintili bir i? için gerek duyulmayan geçici yap? ve malzemeleri söküp alacakt?r. Ayr?ca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kald?racak ve Kabul yerini sözle?menin gerektirdi?i gibi eski haline getirecektir.

  (13) Yüklenici, mallar?n yeni, kullan?lmam??, son model ve tasar?mla malzemede son yenilikleri birle?tirir durumda oldu?unu e?er aksi sözle?mede yazm?yorsa garanti eder. Yüklenici, tasar?m ya da malzemelerin ?artnamede belirtildi?i ?ekilde, kullan?m hatalar? ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da i?çilikten kaynaklanan hata ve kusurlar?n olmad???n? garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Ko?ullarda belirtildi?i ?ekilde geçerli kal?r.

  (14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya ç?kan bozukluk ya da hasarlar? ve a?a??da belirtilen durumlar? düzeltmekle sorumludur:

  a)       Kusurlu malzeme, hatal? i?çilik ya da Yüklenicinin tasar?m?ndan kaynaklanan sonuçlar,

  b)       Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya ç?kan durumlar,

  c)       Sözle?me Makam? taraf?ndan ya da onun ad?na yap?lan bir muayene s?ras?nda ortaya ç?kan durumlar.

  (15) Yüklenici pratik olan en k?sa sürede kusurlu ya da hasarl? mal? maliyetini kar??layarak düzeltir. De?i?tirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin oldu?u tarihten itibaren ba?lar. E?er sözle?me k?smi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzat?l?r. 

  (16) E?er garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar olu?ursa Sözle?me Makam? ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebli? eder. E?er yüklenici tebli?de verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözle?me Makam?;

  a)       Kusur ya da hasar? kendi düzeltebilir ya da düzeltme i?ini maliyeti ve riskleri Yüklenici taraf?ndan kar??lanacak ?ekilde ba?kas?na yapt?r?r. Bu durumda tüm masraflar Sözle?me Makam? taraf?ndan Yükleniciye yap?lacak ödemelerden, teminat?ndan ya da her ikisinden birden dü?ülür.

  b)       Sözle?meyi feshedebilir.

  (17) Yükleniciye hemen ula??lamayan acil durumlarda ya da ula??ld???nda Yüklenicinin gerekli i?lemleri yapmad???nda, Sözle?me Makam? veya Proje Yöneticisi masraflar? Yüklenici taraf?ndan kar??lanmak üzere i?i yürütürler ve yap?lan i?lem hakk?nda en k?sa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

  (18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde ba?lar ve garanti yükümlülükleri Özel Ko?ullar ve Teknik ?artnamede belirtilir. E?er garanti süresi belirtilmemi?se 365 gün olarak kabul edilecektir.

  (19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözle?medeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamlad??? tarihi belirten ve bir kopyas? Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde haz?rlan?r.

  (20) Sözle?me, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi taraf?ndan imzalanm?? varsay?lana kadar tamamlanm?? say?lmaz.

  Madde 33)                 Fiyatlarda de?i?iklik

  (1) Özel Ko?ullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranlar? veya tutarlar? de?i?tirilemeyecektir.

  SÖZLE?MEN?N ?HLAL? VE FES?H

  Madde 34)                 Sözle?menin ihlali

  (1) Taraflar?n herhangi biri sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmedi?inde sözle?meyi ihlal etmi? addedilir.

  (2) Sözle?menin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf a?a??daki hukuki çarelere ba?vurma hakk?na sahip olacakt?r:

  a)         Zarar-ziyan bedelinin kar??l?kl? mutabakatla tahsili ve/veya

  b)         Sözle?menin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

  (3) Zarar-ziyan bedeli iki ?ekilde olabilir:

  a)       Genel zarar-ziyan bedeli  veya

  b)       Maktu zarar-ziyan bedeli.

  (4) Sözle?me Makam? zarar-ziyan bedeline hak kazand??? her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyece?i tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

  (5) Sözle?me Makam?n?n, sözle?me tamamland?ktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakk? sakl?d?r.

  Madde 35)                 Sözle?menin ask?ya al?nmas?

  (1) Sözle?me konusu i?in ihale edilmesine ili?kin prosedürlere veya sözle?menin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarl?klar dolay?s?yla halel gelmesi durumunda Sözle?me Makam? sözle?menin yürütülmesini ask?ya alacakt?r.

  (2) Sözkonusu hatalar?n veya usulsüzlüklerin veya sahtekarl?klar?n Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanmas? halinde Sözle?me Makam? ek bir önlem olarak bu hatalar?n, usulsüzlüklerin veya sahtekarl?klar?n ciddiyetiyle orant?l? ?ekilde Yükleniciye ödeme yapmay? reddetme veya evvelce ödemi? oldu?u tutarlar? geri alma hakk?na sahip olacakt?r.

  Madde 36)                 Sözle?menin sözle?me makam? taraf?ndan feshi

  (1) Sözle?me, sözle?menin her iki tarafça imzalanmas?ndan itibaren bir y?l içinde herhangi bir faaliyet ve kar??l???nda ödeme yap?lmam??sa, kendili?inden fesholunmu? addedilecektir.

  (2) Fesih, Sözle?me Makam?n?n veya Yüklenicinin sözle?me alt?nda sahip olduklar? di?er hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

  (3) Bu Genel Ko?ullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözle?me Makam? a?a??daki durumlardan herhangi birinin ortaya ç?kmas? halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözle?meyi feshedebilir:

  a)           Yüklenicinin Sözle?me konusu i?i önemli ölçüde sözle?meye uygun ?ekilde yerine getirmemesi;   

  b)           Yüklenicinin i?in düzgün ve zaman?nda yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek ?ekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi taraf?ndan yap?lan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymamas?; 

  c)           Yüklenicinin Proje Yöneticisi taraf?ndan verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

  d)           Yüklenicinin sözle?meyi devretmesi veya sözle?me alt?ndaki i?leri ta?erona vermesi;

  e)           Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler taraf?ndan kayyum idaresine verilmesi, alacakl?lar?yla konkordato ve benzeri anla?malar yapmas?, ticari faaliyetlerini ask?ya almas?, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalmas?, veya ulusal mevzuat gere?ince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara dü?mesi;  

  f)            Yüklenicinin mesleki fiil ve davran??lar?yla ilgili olarak kesinle?mi? hüküm ifade eden bir mahkeme karar?yla suçlu bulunarak hüküm giymi? olmas?;

  g)           Yüklenicinin Sözle?me Makam? taraf?ndan gerekçeli olarak kan?tlanan a??r bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmu? olmas?;

  h)           Yüklenicinin sahtekarl?k, yolsuzluk, suç örgütüne i?tirak veya ba?ka bir yasad??? faaliyet münasebetiyle kesinle?mi? hüküm ifade eden bir mahkeme karar?yla suçlu bulunarak hüküm giymi? olmas?; 

  i)             Kalk?nma Ajans? mali destekleri kapsam?nda finanse edilen ba?ka bir tedarik sözle?mesi prosedürünü veya destek program? prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmedi?i için sözle?meyi ciddi ölçüde ihlal etti?inin ilan edilmi? olmas?;  

  j)            Sözle?meye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmedi?i halde Yüklenicinin tüzel ki?ili?inde, niteli?inde, statüsünde veya ?irket üzerindeki kontrolünde de?i?ikli?e yol açan bir kurumsal yap? de?i?ikli?inin meydana gelmi? olmas?;    

  k)           Sözle?menin ifa edilmesini önleyen ba?ka bir yasal engelin zuhur etmi? olmas?;  

  l)             Yüklenicinin gerekli teminatlar? veya sigortay? sa?layamamas? ya da sözkonusu teminat veya sigortay? sa?layan ki?inin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

  (4) Yukar?da belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya ç?kmas?n? takiben Sözle?me Makam? Yüklenicinin nam? hesab?na olmak üzere ya i?i kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir ?ah?sla/tarafla ba?ka bir sözle?me akdedecektir. Sözle?me Makam?’n?n, Sözle?meyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin i?in tamamlanmas?ndaki gecikmeden ötürü sorumlulu?u, sözle?me alt?nda daha önceden maruz kal?nm?? yükümlülükler sakl? kalmak kayd?yla,  derhal sona erecektir.

  (5) Yüklenici, sözle?menin feshi üzerine veya sözle?menin feshedildi?ine dair bildirimi ald???nda, i?in süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak ?ekilde tamamlanmas?n? teminen gerekli ad?mlar? derhal atacakt?r.

  (6) Proje Yöneticisi sözle?menin feshinden sonra mümkün olan en k?sa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarlar? ve hizmet bedellerini onaylayacakt?r.

  (7) Sözle?me Makam? Sözle?me konusu i? tamamlan?ncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülü?ünde olmayacak ve e?er varsa i?in tamamlanmas? için yapt??? ek harcamalar?n maliyetini Yükleniciden geri alma hakk?na sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kal?nan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

  (8) ?ayet Sözle?me Makam? taraf?ndan sözle?me feshedilirse, Sözle?me Makam? maruz kald??? zarar ve kay?plar?n bedelini sözle?mede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakk?na sahip bulunacakt?r. E?er sözle?mede herhangi bir azami tutar belirtilmemi?se, Sözle?me Makam?, sözle?me alt?nda tan?nan di?er hukuki çarelere ba?vurma hakk? sakl? kalmak kayd?yla, sözle?me bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle i?in yeterli ?ekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan k?sm?n? Yükleniciden geri alma hakk?na sahiptir.

  (9) Yüklenici, fesih an?na kadar yapm?? oldu?u i?ler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminat? talep etme hakk?na sahip de?ildir.

  Madde 37)                 Sözle?menin Yüklenici taraf?ndan feshi

  (1) Yüklenici, Sözle?me Makam?n?n a?a??daki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözle?me Makam?na 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözle?meyi feshedebilir:

  a)           Sözle?me Makam?n?n Yükleniciye borcunu hakl? bir neden olmaks?z?n ödememesi;

  b)           Hat?rlatmalara ra?men Sözle?me Makam?n?n yükümlülüklerini ?srarla yerine getirmemesi; veya

  c)           Sözle?mede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözle?me Makam?n?n i?in tamam?n?n veya bir k?sm?n?n yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle ask?ya almas?. 

  (2) Sözle?menin Yüklenici taraf?ndan feshi Sözle?me Makam?’n?n veya Yüklenicinin sözle?me alt?nda sahip olduklar? di?er haklara halel getirmeyecektir.

  (3) Sözle?menin Yüklenici taraf?ndan feshedilmesi durumunda Sözle?me Makam? bu fesih dolay?s?yla Yüklenicinin u?rayaca?? zarar ve hasarlar?n bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutar? Özel Ko?ullar?n sözle?me bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktar? a?amayacakt?r.

  Madde 38)                 Vefat

  (1) E?er Yüklenici tek bir gerçek ki?iyse bu ki?inin vefat? halinde sözle?me kendili?inden fesholunmu? addedilecektir. Ancak bu ki?inin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefat?ndan itibaren 15 gün içinde sözle?meyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmi?lerse, Sözle?me Makam? bunlar?n yapt?klar? teklifi inceleyecektir. Sözle?me Makam?’n?n karar? bu teklifin al?nmas?ndan itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

  (2) Yüklenici bir grup gerçek ki?iden olu?uyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlas? vefat etmi?se, Sözle?me konusu i?in sürdürülmesi hakk?nda taraflar aras?nda kar??l?kl? mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözle?me Makam? ölen ki?ilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sa? üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri taraf?ndan bulunulmu? taahhütlere uygun olarak sözle?menin sürdürülmesi veya sözle?menin feshi yönünde karar verecektir. Sözle?me Makam?’n?n karar? bu husustaki teklifin al?nmas?ndan itibaren 30 gün içinde grubun sa? üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

  (3) Bu ki?iler Yükleniciyle ayn? ölçüde sözle?menin düzgün ifa edilmesinden mü?tereken ve münferiden sorumlu olacaklard?r. Sözle?menin devam ettirilmesi sözle?mede hükme ba?lanm?? teminat?n düzenlenmesi ve sa?lanmas?yla ilgili kurallara tabi olacakt?r.

  Madde 39)                 Süre uzat?m? verilebilecek haller ve ?artlar?

  (1) Süre uzat?m? verilebilecek haller a?a??da say?lm??t?r.

  A.    Mücbir sebepler;

  (c)                a) Do?al afetler.

  b) Kanuni grev.

  c) Genel salg?n hastal?k.

  d) K?smi veya genel seferberlik ilan?.

  e) Gerekti?inde Kalk?nma Ajans? veya ilgili kurunm/kurulu?lar taraf?ndan belirlenecek benzeri di?er haller.

  Yukar?da belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzat?m? verilebilmesi için mücbir sebep olu?turacak durumun;

  a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi? bulunmas?,

  b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas?,

  c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kald?rmaya gücünün yetmemi? olmas?,

  d) Mücbir sebebin meydana geldi?i tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözle?me Makam?na ve ilgili Ajansa yaz?l? olarak bildirimde bulunmas?

  e) Yetkili merciler taraf?ndan belgelendirilmesi,

   zorunludur.

  B.      Sözle?me Makam?ndan kaynaklanan sebepler

  Ayr?ca Sözle?me Makam?n?n sözle?menin ifas?na ili?kin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaks?z?n, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmas?n?n gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumlulu?u yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve i?in süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olmas? ve yüklenicinin bu engeli ortadan kald?rmaya gücünün yetmemi? bulunmas? kayd?yla yüklenicinin ba?vurusu üzerine durum Sözle?me Makam? ve ?lgili Ajans taraf?ndan incelenerek yap?lacak i?in niteli?ine göre i?in bir k?sm?na veya tamam?na ili?kin süre uzat?m? verilebilir.

   (2) E?er sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözle?menin her iki tarafça imzaland??? tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, taraflar?n hiçbiri sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini ihlal etmi? say?lmayacakt?r.

  (3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek ?ekilde bu durumu ortadan kald?rmak için tüm makul tedbirleri alacakt?r.

  (4) Sözle?medeki özel hükümler sakl? kalmak kayd?yla, Yüklenici, sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanmas? halinde ve kaynakland??? ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacakt?r. Sözle?me Makam? da, sözle?medeki özel hükümler sakl? kalmak kayd?yla, benzer ?ekilde sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanmas? halinde ve kaynakland??? ölçüde sözle?menin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici taraf?ndan feshinden veya sözle?me taht?ndaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmi? ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacakt?r.

  (5) E?er taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebilece?i kanaatindeyse, di?er taraf? bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yarataca?? muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yaz?l? olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün oldu?u ölçüde sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemedi?i yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yollar? arayacakt?r. Yüklenici, Proje Yöneticisi taraf?ndan kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacakt?r.

  (6) E?er mücbir sebep ko?ullar? meydana gelir ve varl???n? 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tan?nacak ifa süresi uzat?mlar? sakl? kalmak kayd?yla, taraflar?n herhangi biri 30 gün önceden di?er tarafa fesih bildiriminde bulunma hakk?na sahip olacakt?r. ?ayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözle?me feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözle?me alt?ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmu? olacaklard?r.

  ?HT?LAFLARIN HALL?

  Madde 40)                 ?htilaflar?n halli

  (1) Sözle?me Makam? ve Yüklenici, sözle?meyle ilgili olarak kendi aralar?nda ç?kabilecek her türlü ihtilaf? dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabay? harcayacaklard?r.

  (2) Herhangi bir ihtilaf?n ortaya ç?kmas? durumunda, sözle?me taraflar? gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlar?n? gerekse mümkün gördükleri çözümler hakk?ndaki dü?üncelerini birbirlerine yaz?l? olarak bildireceklerdir. E?er sözle?me taraflar?ndan herhangi biri yararl? olaca?? kanaatindeyse, taraflar bir toplant? yaparak ihtilaf? halletmeye çal??acaklard?r. Taraflar?n herbiri, dostane çözüm iste?ine bu yöndeki talebi almas?ndan itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ula?ma süresi, bu husustaki iste?in yap?ld??? tarihten itibaren 60 gün olacakt?r.

  (3) Dostane çözüme ula?ma çabas?n?n ba?ar?s?z olmas? veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki iste?e zaman?nda cevap vermemesi halinde, taraflar?n herbiri di?er tarafa bildirimde bulunarak, ihtilaf?n Kalk?nma Ajans?n?n uzla?t?rmas?yla çözümlenmesini kararla?t?rabilirler. Uzla?t?rma sürecinin ba?lamas?ndan itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözle?me taraflar?n?n herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki a?amaya geçme hakk?na sahip olacakt?r.

  (4) Dostane çözüme veya uzla?t?rma yoluyla ihtilaf?n halline bu prosedürlerden birinin ba?lamas?ndan itibaren 120 gün içinde ula??lamazsa, taraflar?n herbiri Özel Ko?ullar?n  ilgili Maddesinde belirtildi?i ?ekilde ihtilaf?n çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin karar?na veya tahkim karar?na havale edebilir.

  HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

  Madde 41)                 Hüküm bulunmayan haller

  (1) ?? bu Genel Ko?ullarda ve sözle?menin di?er ba?lay?c? belgelerinde, sözle?menin imzalanmas? ve ifas? a?amalar?nda ortaya ç?kabilecek ve kar??l???nda ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu ?hale Mevzuat?n?n mal, hizmet ve yap?m i?lerine ili?kin Tip Sözle?melerindeki hükümler ve hukuki referanslar? k?yasen uygulan?r.

   


   

Söz. Ek-2: Teknik ?artname (?? Tan?m?)

 1.  

   

   

   


  TEKN?K ?ARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

  (Mal Al?m? ihaleleri için)

   

  Sözle?me ba?l???: Geri Dönüsüm Ile At?ktan Katma Degerli Ürün Üretme Ve Tekrar 

                              Ekonomiye Kazand?rma Projesi Mal al?m? ?halesi

  Yay?n Referans?        : TR41/14/ÇD/0004 

  1. Genel Tan?m

  Yeni teknolojiler kullanarak plastik ambalaj at?klar?ndan katma degeri yüksek at?k toplama poseti üretilmesi, tam geri dönüsümün gerçeklestirilmesi ile at?klar?n nihai ürün olarak ekonomiye kazand?r?larak bölgemizde sanayi kaynakl? çevresel etkilerin azalt?lmas?na katk? saglanmas? hedeflenmektedir. Bu sayede hammadde kaynaklar? ve enerji kullan?m?ndaki verimliligin artt?r?lmas?na, çevre dostu üretimin gerçeklestirilmesine, çevresel sürdürülebilirligin art?r?lmas?na, yarat?lan katma deger ile firmam?z?n ve bölgemizin rekabet gücünün gelistirilmesine katk? saglamak hedeflenmektedir.

   

  2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktar?

  A

  B

  C

  S?ra No

  Teknik Özellikler

  Miktar

  1

  F?LM BADANOZ MAK?NES?

   

  -          kule yüksekli?i 6-6,6mt

  -          Merdana Geni?li?i 125-130cm

  -          Net film geni?li?i: 110-120cm

  -          Ana motor:  min 30Kw

  -          Döner kafa: min 250mm

  -          Extruder sistemi seramik rezistans ba??ms?z davlumbazl? so?utma sistemi olmal?d?r.

   

  1

  2

  KATLAMA MAK?NES?

  -          En tek kat 80cm-170cm aras?nda olmal?d?r

  -          Sar?c? sistemi geni?li?i 80-90cm aras?nda olmal?d?r.

  -          Net katlama geni?li?i: 150-170cm aras?nda olmal?d?r.

  -          H?z kontrolü AC sürücülü sar?m sistemi olmal?d?r.

  -          Makinede kenar kontrol ünitesi kullan?lmal?d?r.

  -          Makinede elektrostatik toz boya kullan?lmal?d?r.

  1

  3

  SERVOLU KES?M MAK?NES?

  -          So?uk b?çak ile kesme fonksiyonu olmal?d?r.

  -          Tel kaynakl? çeneye sahipo olmal?d?r.

  -          Bask?l? ve bask?s?z çal??abilmelidir.

  -          20 cm-500cm aras?nda boy kesimi yapabilmelidir.

  -          40cm-120cm aras?nda en kesimi yapabilmelidir.

  -          100adet/dk maksimum kapasitesi olmal?d?r.

  -          Min.5,7 inç dokunmatik renkli ekran? olmal?d?r.

  -          Çene ?s?lar? PID kontrollü dijital termostatlar ile kontrol edilmelidir.

  -          Rezistans ak?mlar? dijital ampermetre ile izlenmelidir.

   

  1

  4

  PERFOREL? KES?M MAK?NASI

  -          Çal???labilir min.boy 1000 cm  olmal?d?r

  -          Çal??abilir En 100cm ile 200cm aras?nda olmal?d?r.

  -          50mikron -800 mikron aras? kaynak yapabilir olmal?d?r.

  -          Üç ayr? kaynak yap??t?rma sistemi olmal?d?r.

  -          Min 5,7 inç renkli dokunmatik ekran? olmal?d?r.

  -          So?uk kesim yapabilmelidir.

  -          Adet sayac? olmal?d?r.

  -          Tel kopuklu?u durumunda ar?za bildirimi olmal?d?r.

  -          Reflektörlü fotosel ile acil duru? sistemi olmal?d?r.

  -          1 adet sar?c? ve 1 adet çözücü sistemi olmal?d?r.

  1

  3. Alet, aksesuar ve gerekli di?er kalemler

  Teknik özelliklerde belirtildi?i ?ekilde yap?lacakt?r

  4. Garanti Ko?ullar?

  Elektrik ve mekanik parçalar dahil olmak üzere 12 ay’d?r.

  5. Montaj ve Bak?m-Onar?m Hizmetleri

  Makinalar yüklenici firma taraf?ndan ER KA?IT.’e teslim edilerek montaj, kurulum ve bak?m? eksiksiz bir ?ekilde yap?lmal?d?r.

  6. Gerekli Yedek Parçalar

  Teknik özelliklerde belirtilen ?ekilde eksiksiz teslim edilecektir

  7. Kullan?m K?lavuzu

  Makinelere ait bak?m ve kullan?m k?lavuzlar? makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

  8. Di?er Hususlar

  a.E?itim: kurma ve çal??t?rma talimatlar?n?n e?itimi yüklenici firma taraf?ndan ER KA?IT i?letmesinde verilmelidir.

   b.Teklif veren firma kazanmas? durumunda ?hale tarihi itibariyle al?nm?? bir vergi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmi? herhangi bir vergisel yükümlülü?ünün bulunmad??? belgelendirilmelidir. Yap?land?r?lm?? vergisel yükümlülükler ilgili belgelerin sunulmas? ?art?yla bu hükümler kapsam?nda gecikmi? bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

   c.Teklif veren firma kazanmas? durumunda ?hale tarihi itibariyle al?nm?? bir sosyal güvenlik primi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmi? herhangi bir sosyal güvenlik primi yükümlülü?ünün bulunmad??? belgelendirilmelidir. Yap?land?r?lm?? sosyal güvenlik pirimi yükümlülükleri ilgili belgelerin sunulmas? ?art?yla bu hükümler kapsam?nda gecikmi? bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

 1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


 1.  

   

   

   

  TEKN?K TEKL?F (Mal Al?m? ihaleleri için)             (Söz. EK: 3b)

   

  MAL ALIMI ?Ç?N TEKN?K TEKL?F FORMU

   

  Sözle?me ba?l??? : … … … … … … … … …

  Yay?n referans?  : … … … … … … … … …

  ?steklinin ad?                      : … … … … … … … … …

   

  A

  B

  D

  E

  F

  S?ra

  No

  Teknik Özellikler

  Teklif edilen özellikler

  (marka / model dâhil)

   ?lgili notlar, aç?klamalar,
  dokümantasyon

  De?erlendirme Komitesinin notlar?

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B Sütunu              : “Teknik Özellikler”

  ·         ?stenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik ?artname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile ayn?d?r.

  D Sütunu              : Teklif edilen özellikler

  ·         ?stekli taraf?ndan doldurulacakt?r ve teklif edilen ürünlerin detayl? özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli de?ildir).

  E Sütunu              : ?lgili notlar, aç?klamalar, dokümantasyon

  ·         ?steklinin teklif etti?i ürün hakk?nda aç?klama yapmal? ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

  F Sütunu               : De?erlendirme Komitesi notlar?

  ·         Komisyon (Komite) üyelerinin doldurmas? için bo? b?rak?lacakt?r.

  Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farkl? seçenekleri aç?k olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin k?yaslamas? komite üyeleri taraf?ndan kolayl?kla yap?labilmelidir.

  Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamalar? gerekmektedir. Yeterli aç?kl?kta bulunmayan teklifler De?erlendirme Komitesi taraf?ndan reddedilebilir.

   

  Fiyat teklifi ayr? zarfa konmal? ve kapal? olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

   

  ?steklinin Ka?esi

    Yetkili ?mza

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Söz. Ek-4: Mali Teklif

 1.  

   

   

  (?hale kapsam?nda tekliflerin sunulmas? a?amas?nda Mali Teklifler ayr? bir zarf içerisinde kapal? olarak sunulacakt?r)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Mal Al?m? ?haleleri ?çin

   

  MAL? TEKL?F FORMU                                                                   Söz. EK:4b

   

   

  Sözle?me ba?l??? : … … … … … … … … …

  Yay?n referans?  : … … … … … … … … …

  ?steklinin ad?                      : … … … … … … … … …

   

  A

  C

  D

  E

  F

  S?ra

  No

  Miktar

  Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)

  <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat ?çin Birim Fiyatlar (TL)

  Toplam

  (TL)

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

  [E?itim]

  [götürü bedel]

   

   

   

   

   

   

   

  Toplam Teklif (rakam ve yaz? ile)

   

   

  ?steklinin Ka?esi

    Yetkili ?mza

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Di?er Gerekli Belgeler

 1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


 1. MAL? K?ML?K FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)  TÜZEL K?ML?K FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

   

  GERÇEK K???

   

  SOYADI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ?LK ?S?M

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.  ?S?M

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. ?S?M

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  RESM? ADRES?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  POSTA KODU

   

   

   

   

   

   

   

  POSTA KUTUSU

   

   

   

   

   

   

   

  ?EH?R

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ÜLKE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  T.C. K?ML?K NUMARASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VERG? NUMARASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VERG? DA?RES?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K?ML?K BELGES? TÜRÜ:

  NÜFUS KA?IDI

   

  EHL?YET

   

  PASAPORT

   

  K?ML?K BELGES? NO:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                         

   

   

  DO?UM TAR?H?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  G

  G

   

  A

  Y

   

  Y

  Y

  Y

  Y

   

  DO?UM YER?- ?L

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DO?UM YER?- ÜLKE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TELEFON

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FAKS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-POSTA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BU “TÜZEL K???L?K BELGES?” DOLDURULMALI VE K?ML?K BELGES?N?N OKUNUR B?R FOTOKOP?S?YLE B?RL?KTE VER?LMEL?D?R.

   

   

  TAR?H VE ?MZA

   


   

  TÜZEL K?ML?K FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

  ÖZEL KURUM/KURULU?LAR

  TÜRÜ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  STK (Sivil Toplum Kurulu?u)

  EVET

   

   

  HAYIR

   

   

   

  ?S?M(LER)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KISALTMA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GENEL MERKEZ RESM? ADRES?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  POSTA KODU

   

   

   

   

   

   

   

  POSTA KUTUSU

   

   

   

   

   

   

   

  ?EH?R

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ÜLKE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VERG? NUMARASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KAYIT YER?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KAYIT TAR?H?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  G

  G

   

  A

  Y

   

  Y

  Y

  Y

  Y

   

  KAYIT NUMARASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TELEFON

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FAKS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-POSTA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BU “TÜZEL K???L?K BELGES?” DOLDURULMALI VE A?A?IDAK?LERLE B?RL?KTE VER?LMEL?D?R:

  q  SÖZLE?ME TARAFININ ?S?M, ADRES VE ULUSAL OTOR?TELER TARAFINDAN VER?LEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESM? DOKÜMANIN B?R KOPYASI (ÖRNE??N; RESM? GAZETE, ??RKETLER?N KAYDI VB.)

  q  YUKARIDA DE??N?LEN RESM? DOKÜMANDA BEL?RT?LMEM??SE VE DE MÜMKÜNSE VERG? KAYDININ B?R KOPYASI

   

   

  TAR?H VE ?MZA


   

   

   

   

   

   

   

Bölüm C: Di?er Bilgiler

 1.  

   

   

   

   

   


   

?dari Uygunluk De?erlendirme Tablosu

 1.  

  <Projenizin ad?>

   

   

  Teklif No.       _____________________

  Ad?:                ______________________________________________

   

  ?dari Uygunluk Tablosu

   

  Teklif zarf? No.

  Teklif sahibinin ad?

  Teklif süresi içinde teslim edilmi?.      (E/H)

  Teklif Usulüne uygun, kapal? olarak teslim edilmi?

  (E/H)

   

  Teklif formu doldurulmu?.

   (E/H)

  Teklif sahibinin beyan? imzal?

  (E/H)

  Teknik Teklif mevcut (E/H)

  Mali Teklif ayr? bir zarfta ve kapal? olarak sunulmu?

  (E/H)

   

  Karar

  (Kabul/Ret)

  Teklif al?nd? belgesi verildi (E/H)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ba?kan?n ad? soyad?

   

  Ba?kan?n imzas?

   

  Tarih

   

   

   

   

  (Not: Sözle?me Makam? ?artnamesi kapsam?nda, tekliflerin idari uygunlu?unu denetlemek için ilave soru sütunlar? ekleyebilir.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   


 Mal Al?m? ve Yap?m ??i ?haleleri ?çin

 1. TEKN?K DE?ERLEND?RME TABLOSU

  ?lgili projeye uygun hale getirilecektir. De?erlendirme Komitesi taraf?ndan doldurulmal?d?r, Sözle?me Makam? i?in gereklerine uygun olarak farkl?/ilave kriterler belirleyebilir.

  Sözle?me ba?l??? : … … … … … … … … …

  Yay?n Referans? : … … … … … … … … …

  Teklif zarf? No

  ?steklinin

  ad?

  Teklif Teknik ?artnameye Uygun mu?

  (E/H)

   

  ?steklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?

  (E/H)

  ?steklinin ?? Tecrübesi

  yeterli mi?

  (E/H)

  Faaliyet Plan? / Teslim Süresi Uygun mu?

  (E/H)

  Tali hizmetler istenilen

   ?ekilde mi?

  (E/H/ Geçerli de?il)

  Teklif dosyas?ndaki di?er teknik gereklilikler?

  (E/H/ Geçerli de?il)

  Karar

  (Kabul / Ret)

  Aç?klamalar

  (varsa)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ba?kan                                 Üye                                        Üye       

  ?mza                                     ?mza                                     ?mza     


   

   

   

   

   

   

   

   

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

 1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 


 1. Bölüm D.       Teklif Sunum Formu

   

  Metin Kutusu: Bu form, teklifi veren firma taraf?ndan kendine ait bilgiler girilerek doldurulacakt?r. Firmaya ve teklife özgü bilgiler d???ndaki genel hükümler de?i?tirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni de?i?tirilemez.

   

  < ?steklinin Anteti>

   

  Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

  Sözle?me ad?: < Sözle?me ba?l??? >  Lot ba?l???: < Lot ba?l???, ihale lotlara bölünmü? ise>

  Teklif teslim formunun bir adet imzalanm?? asl? (mali kimlik formu, tüzel ki?ilik formu ve sunulmas? gereken di?er beyannameler de dahil) <rakam> kopyas?yla birlikte teslim edilmek üzere haz?rlanm?? olmal?d?r.

  1           ?STEKL?N?N K?ML???

   

  Tüzel ki?ili?in ad(lar)? ve adres(ler)i

   

  2           ?LET???M KURULACAK K??? (bu teklif için)

  Ad? Soyad?

   

  Firma Ad?

   

  Adres

   

  Telefon

   

  Faks

   

  e-mail

   

  3           BEYANNAME(LER)

  Teklifin taraf? olarak, bu formun 1. maddesinde tan?mlanan tüzel ki?ilik, ekteki formatta kullan?lan imzal? beyannameyi teslim etmelidir.

  4           TAAHHÜTNAME

  Ben, yukar?da ad? geçen isteklinin imza atmaya yetkili ki?isi olarak, yukar?da belirtilen ihale süreci için haz?rlanan ihale dosyalar?n? okuyup kabul etti?imizi, hiçbir ko?ul ve k?s?tlama öne sürmeden beyan ederim. ?hale dosyas?nda belirlenen <hizmetleri sa?lamay? / mallar? tedarik etmeyi / yap?m i?ini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi olu?turan a?a??daki belgeler ve mühürlenmi? ayr? bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

  q  Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

  q  Uzmanl?k Alan? ve Deneyim Belgeleri

  q  Planlar – Çizimler (sadece yap?m i?leri için)

  q  Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet al?mlar? için)

  q  Kilit uzmanlar (Kilit uzmanlar?n listesi ve özgeçmi?lerden olu?ur) (hizmet al?mlar? ve istenmi? ise di?er al?mlar için)

  q  ?steklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

  q  Her Kilit uzman?n imzalad??? münhas?rl?k ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet al?mlar? için)

  q  ?halenin kazan?lmas? halinde ödemelerin yat?r?laca?? banka hesab?n?n ayr?nt?lar?n? içeren doldurulmu? mali kimlik formu

  q  Doldurulmu? Tüzel Ki?ilik Formu

  Bu teklif, ?steklilere Talimatlar?n 25. maddesinde belirtilmi? olan geçerlilik süresince geçerlidir. 

   

  ?stekli ad?na.

   

  Ad? Soyad?

   

  ?mza

   

  Tarih

   

   


Beyanname Format?

 1.  

  (Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname format?)

   

  <Tüzel ki?ili?in antetli ka??d?na yaz?larak sunulacakt?r>

   

   

  <Tarih>

  <Sözle?me Makam? (Yararlan?c?)n?n ismi ve adresi>

  Referans?n?z: < Davet tarihi>

  Say?n Yetkili,

   

  TEKL?F SAH?B?N?N BEYANI

   

  Yukar?da belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel ki?ili?in ad(lar)?>  olarak,

   

  ·         ??bu teklifi bu ihale için <liderli?i taraf?m?zca üstlenilmi? olarak / bireysel olarak> sundu?umuzu ve ayn? ihaleye verilen tekliflerde ba?ka bir ?ekil ve formda kat?l?mc? olmad???m?z?;

  ·         ?steklilere Talimatlarda say?lan, ihalelere kat?l?mc? olmam?z? engelleyen durumlardan birine dahil olmad???m?z?;

  ·         ?steklilere Talimatlarda aç?klanan yasak fiil ve davran??larda bulunmayaca??m?z? ve etik kurallara uyaca??m?z? ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde di?er adaylar ya da ihale kapsam?ndaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir ç?kar çat??mas? ya da ba?lant? içinde olmad???m?z?;                  

  ·         Ba?vuru formunda yaln?zca kendi tüzel ki?ili?imizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sa?lad???m?z?;

  ·         Teklif süreci ya da sözle?menin uygulanmas?n?n herhangi bir a?amas?nda, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir de?i?iklik olmas? halinde, Sözle?me Makam?n? hemen bilgilendirece?imizi ve

  ·         Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanl?? ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalk?nma Ajanslar? taraf?ndan finanse edilen di?er ihalelerden hariç tutulmam?zla sonuçlanaca??n? kabul etti?imizi,

  beyan ederiz.

   

  Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, ?steklilere Talimatlarda aç?klanan ihale d??? b?rak?lma durumlar?ndan herhangi birine dahil olmad???m?z?, yasal belgelerle ispatlamay? taahhüt ediyoruz. Formlar?n ve delil niteli?indeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacakt?r.

  ?stendi?i takdirde, bu ihale dosyas?nda belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun süreklili?i ve teknik - mesleki kapasitemiz hakk?nda kan?t sa?lamay? taahhüt ediyoruz.

  ?hale karar?n?n bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kan?t? sa?layamamam?z ya da eksik / yanl?? bilgi vermi? olmam?z durumunda ihale karar?n?n hükümsüz say?laca??ndan haberdar oldu?umuzu bildiririz.

  Sayg?lar?mla

   

  <Tüzel ki?ili?in yetkili temsilcisinin imzas?>

  <Tüzel ki?ili?in yetkili temsilcisinin ad? ve ünvan? >

   

  1. [1] Yüklenici olan taraf ?ah?s oldu?u durumlarda.

  1. [2] Geçerli olan hallerde. ?ah?slar için, kimlik numaras?, pasaport ya da e?de?er di?er belge numaras?n? belirtiniz.

   

Yukarı Dön